ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ - M&E Health Promotion

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพถ่าย การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเครือข่ายนักติดตามประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพในเขตพื้นที่ภาคเหนือ

@October,19 2018 10.01
การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเครือข่ายนักติดตามประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพในเขตพื้นที่ภาคเหนือ (19-21 ตค)ณ.ห้องประชุมพิกุล ม.ราชภัฎกำแพงเพชร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

เอกสารประกอบ การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ภาคเหนือ ครั้งที่ 1

@October,10 2018 12.26

เอกสารประกอบ การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเครือข่ายนักติดตามประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพในเขตพื้นที่ภาคเหนือ
วันที่ 19 -21 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

ภาพถ่าย การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเครือข่ายนักติดตามประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพในเขตพื้นที่ภาคใต้

@September,25 2018 16.22
ภาพถ่าย การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเครือข่ายนักติดตามประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพในเขตพื้นที่ภาคใต้

เอกสารประกอบ การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ภาคใต้ ครั้งที่ 1

@September,09 2018 23.57

เอกสาร การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเครือข่ายนักติดตามประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพในเขตพื้นที่ภาคใต้
วันที่ 10 -12 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม 1401 ชั้น 14 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ฯ (อาคาร LRC)
สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเครือข่ายนักติดตามประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพในเขตพื้นที่ภาคใต้ (10-12 กย. 61)

@August,27 2018 16.35
กำหนดการการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเครือข่ายนักติดตามประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพในเขตพื้นที่ภาคใต้ วันที่ 10 -12 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม 1401 ชั้น 14 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ฯ (อาคาร LRC) สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลาวันที่ 10 กันยายน 2561 08.

รายชื่อผู้เข้าอบรมนักติดตามประเมินผล ภาคใต้

@August,27 2018 12.40
ชุมพรนางสมใจ ด้วงพิบูลย์ปัตตานีดร.จิรัชยา เจียวก๊ก ม.สงขลานครินทร์ ปัตตานีผศ.ณชพงศ์ จันจุฬา ม.สงขลานครินทร์ ปัตตานีดร.ณรงค์ศักดิ์ รอบคอบพังงาดร.อุไรวรรณ ตัณฑอาริยะ สสจ.พังงาสุราษฏร์ธานี ดร.ดุริยางค์ วาสนา โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ดร.พิเชตวุฒิ นิลละออ คณะศิ

หัวข้อทั้งหมด


การดำเนินกิจกรรมโครงการ