ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ - M&E Health Promotion

โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างและสนับสนุนองค์กรสุขภาวะ ประจำพื้นที่จังหวัดกาญจน์สิริรักษา

ขั้นที่ 1 ตั้งคณะทำงาน/ วางแผน

21 ตุลาคม 2561
Kansiriraksa BoonaeimKansiriraksa Boonaeimเมื่อ 21 ต.ค. 2561 11:27:52
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ตั้งคณะทำงาน จากทุกภาคส่วน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีคณะทำงานจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน /มีการวางแผนการดำเนินงาน

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
20,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 25,000.00