ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ - M&E Health Promotion

โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสรา้งและสนับสนุนองค์กรสุขภาวะ ประจำพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดตาก จัวหัดนครสวรรค์ และจังหวดอุทัยธานี

ประชุมเพื่อจัดทำเครื่องมือแบบสำรวจความสุขบุคคล

21 ตุลาคม 2561
Wanpen_TaiWanpen_Taiเมื่อ 21 ต.ค. 2561 11:14:42
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ลงทะเบียน เปิดการหารือ โดยหัวหน้าโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้แนวทางการดำเนินการในแต่ละพื้นที่

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
500.00 100.00 2,000.00 200.00 200.00 100.00 3,100.00