ระบบติดตามประเมินผลโครงการ - M&E Health Promotion

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการโครงการ

18 สิงหาคม 2561
นายอะหมัด หลีขาหรีนายอะหมัด หลีขาหรีเมื่อ 12 ก.ย. 2561 11:28:42
รายงานจากพื้นที่
Project owner
แก้ไขโดย นายอะหมัด หลีขาหรี เมื่อ 12 ก.ย. 2561 11:42:28 น.
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการโครงการ จำนวน 20 ท่าน ประกอบด้วย ตัวแทนผู้บริหาร ครู ผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการโครงการเพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางในการดำเนินการโครงการ

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00