ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ - M&E Health Promotion

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม การจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วมชุมชนบ้านแม่ทราย หมู่ 4
รหัสโครงการ
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ แกนนำชุมชนแม่ทราย หมู่ 4
วันที่อนุมัติ 16 ตุลาคม 2561
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 มิถุนายน 2561 - 15 พ.ค. 2562
งบประมาณ 53,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางระวีวรรณ วงศ์ทอง
พี่เลี้ยงโครงการ นางสาวศิริพร พันธุลี
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดแพร่
ละติจูด-ลองจิจูด 18.3869504737923,100.319638099235
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 พ.ค. 2561 15 ต.ค. 2561 50,000.00
2 16 ต.ค. 2561 15 มี.ค. 2562 3,000.00
รวมงบประมาณ 53,000.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

สิ่งแวดล้อม

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด
1 ปริมาณขยะที่ครัวเรือนผลิตได้ต่อวัน (ก.ก.)
2.00
2 จำนวนประชาชนที่มีพฤติกรรมแยกขยะถูกต้อง(ครัวเรือน)
10.00
3 จำนวนหมู่บ้านที่มีนโยบายหรือมาตรการด้านการจัดการขยะที่ถูกต้อง(แห่ง)
0.00

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

จากข้อมูลในปี 2559 พบว่าประเทศไทยมีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นถึงวันละ 74 ตัน คิดเป็นปีละกว่า 27 ล้านต้น ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2558 ถึง 190,000 ตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7 และด้านความสามารถในการจัดการขยะนั้น ปัจจุบันประเทศไทยสามารถกำจัดขยะมูลฝอยได้ประมาณ 20 ล้านตัน จึงยังคงเหลือขยะตกค้างที่รอการกำจัดอีกประมาณ 10 ล้านตันต่อปี แม้ว่าปัจจุบันรัฐบาลจะมีประกาศใช้แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559-2564) ดังมีแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทางประชารัฐระยะ 1 ปี โดยใช้แนวคิด 3 Rs คือ การใช้น้อย (Reduce) การใช้ซ้ำ (Reuse) และการนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) และมุ่งให้มีการ บูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงานเพื่อสร้างวินัยและความรับผิดชอบของคนในชาติ แต่ทุกวันนี้ปริมาณขยะยังมีมากขึ้นเรื่อยๆ เหตุผลประการหนึ่งที่สำคัญ คือ การดำเนินชีวิตของเรามีลักษณะแบบ “ใช้เร็ว-ทิ้งเร็ว”ซึ่งขัดกับหลักการ reduce อีกทั้งการนำขยะกลับมาใช้ใหม่ในไทยทั้ง reuse หรือ recycle ยังมีเพียงร้อยละ 10 หากเทียบกับประเทศที่มีความตระหนักในเรื่องการแก้ไขปัญหาในแถบทวีปยุโรป ซึ่งพบว่านำขยะมาใช้ใหม่มากถึงร้อยละ 50 (สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, 2560)
(ข้อมูลพื้นฐานของชุมชน) จากการสำรวจปัญหาขยะในชุมชนบ้านแม่ทราย หมู่ 4 ซึ่งมีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 96 ครัวเรือน          มีประชากรทั้งหมด 306 คน พบว่า ในแต่ละครัวเรือนมีปริมาณขยะเฉลี่ยประมาณ 23 กิโลกรัม/เดือน ประเภทขยะที่พบ คือ เศษพลาสติก ขวด ถุงพลาสติก และขยะอินทรีย์จากผลผลิตทางการเกษตร ( ข้อมูลจากอบต.แม่ทราย) สภาพปัญหาการจัดการขยะ คือ มีขยะจำนวนมากในหมู่บ้าน ไม่มีการคัดแยกขยะจากต้นทาง 1) สภาพปัญหาการจัดการขยะ คือ ขาดการคัดแยก ขยะแห้ง และขยะอินทรีย์จากผลผลิตทางการเกษตร 2) สาเหตุของปัญหาดังกล่าวคือ คนในชุมชนไม่ค่อยสนใจการคัดแยก นำขยะมาทิ้งรวมกัน 3) ผลกระทบต่อชุมชนที่เห็นได้ชัด คือ ขยะในชุมชนเพิ่มมากขึ้น 4) ที่ผ่านมาชุมชนมีวิธีการจัดการขยะ ดังนี้ มีการจัดเก็บในชุมชนไปทิ้ง ดังนั้น ชุมชนจึงได้จัดทำโครงการการจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วมในชุมชนบ้านแม่ทราย หมู่ 4 โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ เข้าใจ และร่วมมือจัดการ และคัดแยก “ขยะ” อย่างเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์จากขยะได้สูงสุด และลดปริมาณขยะในชุมชนลง

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 100 100
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
ปฐมวัย (0-5 ปี) -
วัยเรียน (6-12 ปี) -
วัยรุ่น (13-15 ปี) -
เยาวชน (15-20 ปี) -
วัยทำงาน -
ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) -
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ
ผู้พิการ -
ผู้หญิง -
มุสลิม -
พระภิกษุ -
ชาติพันธุ์ -
ผู้ต้องขัง -
หลากหลายทางเพศ (LGBTIQ) -
กลุ่มด้อยโอกาส (คนไร้บ้าน, เด็กเร่ร่อน, เด็กกำพร้า, เด็กในสถานพินิจ ฯลฯ) -
แรงงานข้ามชาติ -
อื่น ๆ 0
ประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่ทราย หมู่ 4 100 0

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อลดปริมาณขยะในครัวเรือน

ปริมาณขยะที่ครัวเรือนผลิตได้ต่อวัน (ก.ก.)

2.00 1.50
2 เพื่อเพิ่มจำนวนครัวเรือนในการแยกขยะ

จำนวนประชาชนที่มีพฤติกรรมแยกขยะถูกต้อง(ครัวเรือน)

10.00 70.00
3 เพื่อเพิ่มจำนวนหมู่บ้านที่มีนโยบายจัดการขยะ

จำนวนหมู่บ้านที่มีนโยบายหรือมาตรการด้านการจัดการขยะที่ถูกต้อง(แห่ง)

0.00

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
15 มิ.ย. 61 ตั้งคณะทำงานดำเนินงาน ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากกรรมการชุมชน,ตัวแทนคุ้มต่าง ๆ ในชุมชน ผู้แทนฝ่ายวิชาการ และผู้แทนอปท. 20 4,000.00 -
รวม 20 4,000.00 0 0.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

-ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการแก่แกนนำ -ประชาสัมพันธ์ผู้สนใจเข้าร่วมเป็นแกนนำขับเคลื่อนการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง -จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วมในชุมชนบ้านแม่ทราย หมู่ 4

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. เกิดคณะทำงานการจัดการขยะ 2.ชุมชนตระหนักและเข้าใจในการจัดการขยะ
  2. คณะทำงานมีกลไกการติดตามและสร้างแรงจูงใจในการคัดแยกขยะ
  3. ครัวเรือนมีการคัดแยกขยะและใช้ประโยชน์จากขยะ
  4. ปริมาณขยะที่ต้องจัดการลดลง

เอกสารประกอบโครงการ

ไฟล์เอกสาร

โครงการเข้าสู่ระบบโดย SIRIPORN SIRIPORN เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2561 11:43 น.