ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ - M&E Health Promotion

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสรา้งและสนับสนุนองค์กรสุขภาวะ ประจำพื้นที่จังหวัดลำพูน
รหัสโครงการ 590170
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ มหาวิทยาลัยราชภฎกำแพงเพชร
วันที่อนุมัติ 1 มีนาคม 2560
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มีนาคม 2560 -
งบประมาณ 0.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดลำพูน
ละติจูด-ลองจิจูด 18.482371268933,98.934326171875
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2561 31 ธ.ค. 2561 10,000.00
รวมงบประมาณ 10,000.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (10,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (0.00 บาท)

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมทางกาย , กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีความเสี่ยง

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด
1 ร้อยละหน่วยงาน สถานประกอบการ ที่มีกิจกรรมส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายเช่น การออกกำลังกาย การมีการเคลื่อนไหวระหว่างการทำงาน
65.00
2 ร้อยละองค์กรที่ดื่ื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเวลาทำงาน
50.00

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

จากอดีตถึงปัจจุบัน หลังการก่อตั้งนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือที่จังหวัดลำพูน ทำให้มีการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมและการลงทุนด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานเป็นอย่างมากโดยภาครัฐและภาคธุรกิจ ซึ่งได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนของจังหวัดลำพูนอย่างค่อนข้างรวดเร็วทั้งในด้านบวกและด้านลบ ในด้านผลกระทบของปัญหาและการเปลี่ยนแปลงสำคัญๆ เช่น มีปรากฏการณ์ไหลบ่าเข้ามาของแรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมพร้อมกับการพัฒนาเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจด้านอื่นๆ การเข้ามาของแรงงานต่างด้าวจากประเทศเพื่อนบ้าน

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

จากอดีตถึงปัจจุบัน หลังการก่อตั้งนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือที่จังหวัดลำพูน ทำให้มีการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมและการลงทุนด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานเป็นอย่างมากโดยภาครัฐและภาคธุรกิจ ซึ่งได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนของจังหวัดลำพูนอย่างค่อนข้างรวดเร็วทั้งในด้านบวกและด้านลบ ในด้านผลกระทบของปัญหาและการเปลี่ยนแปลงสำคัญๆ เช่น มีปรากฏการณ์ไหลบ่าเข้ามาของแรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมพร้อมกับการพัฒนาเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจด้านอื่นๆ การเข้ามาของแรงงานต่างด้าวจากประเทศเพื่อนบ้าน

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 100 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
ปฐมวัย (0-5 ปี) -
วัยเรียน (6-12 ปี) -
วัยรุ่น (13-15 ปี) -
เยาวชน (15-20 ปี) -
วัยทำงาน -
ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) 100 0
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ
ผู้พิการ -
ผู้หญิง -
มุสลิม -
พระภิกษุ -
ชาติพันธุ์ -
ผู้ต้องขัง -
หลากหลายทางเพศ (LGBTIQ) -
กลุ่มด้อยโอกาส (คนไร้บ้าน, เด็กเร่ร่อน, เด็กกำพร้า, เด็กในสถานพินิจ ฯลฯ) -
แรงงานข้ามชาติ -
อื่น ๆ -

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพิ่มการมีกิจกรรมทางกายในสถานที่ทำงาน

ร้อยละหน่วยงาน สถานประกอบการ ที่มีกิจกรรมส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย เช่น การออกกำลังกาย การมีกิจกรรมการเคลื่อนไหวระหว่างการทำงาน

65.00 80.00

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
20 ต.ค. 61 อบรมเพื่อจัดทำความสุขส่วนบุคคล 100 30,000.00 19,500.00
24 ต.ค. 61 จัดประชุมในพื้นที่โรงงาน 100 10,000.00 -
รวม 200 40,000.00 1 19,500.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

ไฟล์เอกสาร

โครงการเข้าสู่ระบบโดย Wanpen_Tai Wanpen_Tai เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2561 11:43 น.