ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ - M&E Health Promotion

โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างและสนับสนุนองค์กรสุขภาวะ ประจำพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร (รักษิต)

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างและสนับสนุนองค์กรสุขภาวะ ประจำพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร (รักษิต)
รหัสโครงการ 59-01703
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
วันที่อนุมัติ 1 ตุลาคม 2559
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2561
งบประมาณ 2,999,500.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ อ.ตรรกพร สุขเกษม (ตัวอย่าง)
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดกำแพงเพชร
ละติจูด-ลองจิจูด 16.4931817262724,99.5231314073118
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2559 30 ก.ย. 2560 1,124,812.50
2 1 ต.ค. 2560 30 ก.ย. 2561 749,875.00
3 1 ต.ค. 2561 31 ต.ค. 2562 1,124,812.50
รวมงบประมาณ 2,999,500.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมทางกาย

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด
1 ร้อยละของผู้ใหญ่อายุ 18-64 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลางถึงมาก อย่างน้อย 150 นาทีต่อสัปดาห์)
20.00

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

กิจกรรมทางกายเป็นกิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหวฯลฯ

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 200 127
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
ปฐมวัย (0-5 ปี) -
วัยเรียน (6-12 ปี) -
วัยรุ่น (13-15 ปี) 100 100
เยาวชน (15-20 ปี) 100 100
วัยทำงาน -
ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) -
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ
ผู้พิการ -
ผู้หญิง -
มุสลิม -
พระภิกษุ -
ชาติพันธุ์ -
ผู้ต้องขัง -
หลากหลายทางเพศ (LGBTIQ) -
กลุ่มด้อยโอกาส (คนไร้บ้าน, เด็กเร่ร่อน, เด็กกำพร้า, เด็กในสถานพินิจ ฯลฯ) -
แรงงานข้ามชาติ -
อื่น ๆ -

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพิ่มการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในเด็กและวัยรุ่น

ร้อยละของเด็กและวัยรุ่นอายุ 5-17 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลางถึงมาก อย่างน้อยที่สุด 60 นาทีต่อวัน)

50.00
2 เพิ่มการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในผู้ใหญ่

ร้อยละของผู้ใหญ่อายุ 18-64 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลางถึงมาก อย่างน้อยที่สุด 150 นาทีต่อสัปดาห์)

20.00

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
20 ต.ค. 61 ให้ความรู้ในการทำกิจกรรมทางกาย 100 500.00 1,332.00
รวม 100 500.00 1 1,332.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

นักเรียนมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น

เอกสารประกอบโครงการ

ไฟล์เอกสาร

โครงการเข้าสู่ระบบโดย ผศ.ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ ผศ.ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2561 11:43 น.