ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ - M&E Health Promotion

โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างและสนับสนุนองค์กรสุขภาวะ ประจำพื้นที่จังหวัดกาญจน์สิริรักษา

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างและสนับสนุนองค์กรสุขภาวะ ประจำพื้นที่จังหวัดกาญจน์สิริรักษา
รหัสโครงการ 5901703
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ กลุ่มจตุรนคร61
วันที่อนุมัติ 1 ตุลาคม 2559
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2561
งบประมาณ 2,999,500.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์ตรรกพร สุขเกษม
พี่เลี้ยงโครงการ รองศาสตราจารย์ดร.ภาณุวัฒน์ ภักดวงศ์
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดสุโขทัย
ละติจูด-ลองจิจูด 16.5927129872313,100.275449556351
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 3 ต.ค. 2559 31 มี.ค. 2560 800,000.00
2 3 เม.ย. 2560 28 ก.ย. 2560 800,000.00
3 2 ต.ค. 2560 30 มี.ค. 2561 800,000.00
4 2 เม.ย. 2561 28 ก.ย. 2561 599,500.00
รวมงบประมาณ 2,999,500.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

อื่นๆ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 200 100
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
ปฐมวัย (0-5 ปี) -
วัยเรียน (6-12 ปี) -
วัยรุ่น (13-15 ปี) -
เยาวชน (15-20 ปี) -
วัยทำงาน 100 0
ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) 100 0
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ
ผู้พิการ -
ผู้หญิง -
มุสลิม -
พระภิกษุ -
ชาติพันธุ์ -
ผู้ต้องขัง -
หลากหลายทางเพศ (LGBTIQ) -
กลุ่มด้อยโอกาส (คนไร้บ้าน, เด็กเร่ร่อน, เด็กกำพร้า, เด็กในสถานพินิจ ฯลฯ) -
แรงงานข้ามชาติ -
อื่น ๆ -

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพิ่มการมีกิจกรรมทางกายในสถานที่ทำงาน

ร้อยละหน่วยงาน สถานประกอบการ ที่มีกิจกรรมส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย เช่น การออกกำลังกาย การมีกิจกรรมการเคลื่อนไหวระหว่างการทำงาน

1.00
2 เพิ่มการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในผู้ใหญ่

ร้อยละของผู้ใหญ่อายุ 18-64 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลางถึงมาก อย่างน้อยที่สุด 150 นาทีต่อสัปดาห์)

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
3 ต.ค. 59 ขั้นที่ 1 ตั้งคณะทำงาน/ วางแผน 30 30,000.00 25,000.00
1 - 30 พ.ย. 59 ขั้นที่ 2 จัดเวทีเผยแพร่องค์ความรู้ 2000 400,000.00 -
1 พ.ย. 59 - 31 ธ.ค. 59 ขั้นที่ 3 คัดเลือกเครือข่าย สร้างความเข้าใจ 20 40,000.00 -
1 ม.ค. 60 - 31 ธ.ค. 60 ขั้นที่ 4 พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย 2000 400,000.00 -
1 ม.ค. 60 - 31 ธ.ค. 60 ขั้นที่ 5 ลงมือปฏิบัติ 2000 100,000.00 -
1 ธ.ค. 60 - 31 ม.ค. 61 ขั้นที่ 6 การติดตาม สนับสนุนประเมินผล 20 400,000.00 -
1 ม.ค. 61 - 31 มี.ค. 61 ขั้นที่ 7 รวบรวมฐานข้อมูล 20 100,000.00 -
1 - 31 มี.ค. 61 ขั้นที่ 8 คัดเลือกองค์กรต้นแบบ 20 400,000.00 -
1 เม.ย. 61 - 31 พ.ค. 61 ขั้นที่ 9 สร้างเครือข่ายนักสร้างสุข 2000 400,000.00 -
1 พ.ค. 61 - 31 ก.ค. 61 ขั้นที่ 10 ถอดบทเรียน จัดทำชุดความรู้ 40 400,000.00 -
1 มิ.ย. 61 - 7 พ.ค. 61 ขั้นที่ 11 จัดทำงานวิจัย 20 329,500.00 -
รวม 8,170 2,999,500.00 1 25,000.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1 มีกลไกการขับเคลื่อนงานเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะ 2 มีเครือข่ายในการเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะ 3 มีฐานข้อมูลชุดความรู้การเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะ
4 มีองค์กรต้นแบบในการเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะ

เอกสารประกอบโครงการ

ไฟล์เอกสาร

โครงการเข้าสู่ระบบโดย Kansiriraksa Boonaeim Kansiriraksa Boonaeim เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2561 11:43 น.