ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ - M&E Health Promotion

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการจัดตั้งศูนย์สร้างเสริมและสนับสนุนองค์กรสุขภาวะ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์
รหัสโครงการ 12345
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ สสจ.เพชรบูรณ์
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ -
งบประมาณ 100,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นภาพร
พี่เลี้ยงโครงการ พรรณพิศ
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดเพชรบูรณ์
ละติจูด-ลองจิจูด 16.4580451523179,101.155333369971
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 8 ต.ค. 2561 10 ธ.ค. 2561 40,000.00
รวมงบประมาณ 40,000.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (40,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (100,000.00 บาท)

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

สารเสพติด

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด
1 พระติดยา
0.11

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 200 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
ปฐมวัย (0-5 ปี) -
วัยเรียน (6-12 ปี) -
วัยรุ่น (13-15 ปี) 30 0
เยาวชน (15-20 ปี) 50 0
วัยทำงาน 120 0
ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) -
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ
ผู้พิการ -
ผู้หญิง -
มุสลิม -
พระภิกษุ -
ชาติพันธุ์ -
ผู้ต้องขัง -
หลากหลายทางเพศ (LGBTIQ) -
กลุ่มด้อยโอกาส (คนไร้บ้าน, เด็กเร่ร่อน, เด็กกำพร้า, เด็กในสถานพินิจ ฯลฯ) -
แรงงานข้ามชาติ -
อื่น ๆ -

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 ลดพระติดยา

 

0.11 0.05

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
20 ต.ค. 61 ประชุมชี้แจงกลุ่มผู้รับผิดชอบ 40 2,000.00 -
25 - 30 ต.ค. 61 จัดอบรมกลุ่มเป้าหมาย 200 38,000.00 -
รวม 240 40,000.00 0 0.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

ไฟล์เอกสาร

โครงการเข้าสู่ระบบโดย ภูมินทร์ คำหนัก ภูมินทร์ คำหนัก เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2561 11:45 น.