ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ - M&E Health Promotion

โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสรา้งและสนับสนุนองค์กรสุขภาวะ ประจำพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดตาก จัวหัดนครสวรรค์ และจังหวดอุทัยธานี

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสรา้งและสนับสนุนองค์กรสุขภาวะ ประจำพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดตาก จัวหัดนครสวรรค์ และจังหวดอุทัยธานี
รหัสโครงการ 5901703
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ มรภ.กำแพงเพชร
วันที่อนุมัติ 1 ตุลาคม 2559
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2559 - 1 กันยายน 2561
งบประมาณ 2,999,500.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายตรรกพร สุขเกษม
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดกำแพงเพชร
ละติจูด-ลองจิจูด 16.5284243248805,99.5138549804688

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมทางกาย , อื่นๆ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด
1 ร้อยละหน่วยงาน สถานประกอบการ ที่มีกิจกรรมส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายเช่น การออกกำลังกาย การมีการเคลื่อนไหวระหว่างการทำงาน
50.00
2 ร้อยละของความเครียดในบุคลากร

ทำงานมากกว่า 8 ชั่วโมง/วัน

30.00

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 3000 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
ปฐมวัย (0-5 ปี) -
วัยเรียน (6-12 ปี) -
วัยรุ่น (13-15 ปี) -
เยาวชน (15-20 ปี) -
วัยทำงาน 3,000 0
ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) -
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ
ผู้พิการ -
ผู้หญิง -
มุสลิม -
พระภิกษุ -
ชาติพันธุ์ -
ผู้ต้องขัง -
หลากหลายทางเพศ (LGBTIQ) -
กลุ่มด้อยโอกาส (คนไร้บ้าน, เด็กเร่ร่อน, เด็กกำพร้า, เด็กในสถานพินิจ ฯลฯ) -
แรงงานข้ามชาติ -
อื่น ๆ -

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพิ่มการมีกิจกรรมทางกายในสถานที่ทำงาน

ร้อยละหน่วยงาน สถานประกอบการ ที่มีกิจกรรมส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย เช่น การออกกำลังกาย การมีกิจกรรมการเคลื่อนไหวระหว่างการทำงาน

50.00 65.00

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
23 พ.ย. 60 ประชุมเพื่อจัดทำเครื่องมือแบบสำรวจความสุขบุคคล 15 0.00 3,100.00
29 พ.ย. 60 การประชุมแลกเปลี่ยนความก้าวหน้าการดำเนินโครงการและเยี่ยมชมองคภาคีเครือข่าย 12 0.00 -
30 พ.ย. 60 เยี่ยมชมองค์กรภาคีเครือข่าย 40 0.00 -
16 ม.ค. 61 การประชุมคณะทำงานทีมอำนวยการ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร 5 0.00 -
24 ม.ค. 61 การประชุมทีมอำนวยการจังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดอุทัยธานี 5 0.00 -
1 ก.พ. 61 ประชุมทีมอำนวยการจังหวัดตาก อำเภอแม่สอด 5 0.00 -
6 ก.พ. 61 พัฒนาภาคีเครือข่าย อบรมเชิงปฎิบัติการกลุ่มแยก Happy 8 19 0.00 -
14 ก.พ. 61 พัฒนาภาคีเครือข่าย อบรมเชิงปฎิบัติการกลุ่มแยก Happy 8 20 0.00 -
19 ก.พ. 61 พัฒนาภาคีเครือข่าย อบรมเชิงปฎิบัติการกลุ่มแยก Happy 8 15 0.00 -
รวม 136 0.00 1 3,100.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. เกิดกลไกการขับเคลื่อนงานเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะ
  2. เกิดการพัฒนาภาคีเครือข่ายในการสร้างองค์กรสุขภาวะ
  3. ได้ฐานข้อมูลองค์กรสุขภาวะเพื่อเป็นสาระสนเทศที่นำไปใช้ในการเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะในพื้นที่
  4. เกิดภาคีเครือข่ายนักสร้างสุขจังหวัดให้เกิดความร่วมมือในการเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะทั้งภาครัฐและเอกชน

เอกสารประกอบโครงการ

ไฟล์เอกสาร

โครงการเข้าสู่ระบบโดย Wanpen_Tai Wanpen_Tai เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2561 13:50 น.