ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ - M&E Health Promotion

วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
20 ตุลาคม 2561
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยSIRIPORNSIRIPORNเมื่อ 20 ตุลาคม 2561 13:21:31
แก้ไขโดย SIRIPORN เมื่อ 20 ตุลาคม 2561 13:21:41 น.

ชื่อโครงการ : การจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วมชุมชนบ้านแม่ทราย หมู่ 4 »

ชื่อกิจกรรม : ตั้งคณะทำงานดำเนินงาน ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากกรรมการชุมชน,ตัวแทนคุ้มต่าง ๆ ในชุมชน ผู้แทนฝ่ายวิชาการ และผู้แทนอปท.

คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการแก่แกนนำ -ประชาสัมพันธ์ผู้สนใจเข้าร่วมเป็นแกนนำขับเคลื่อนการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง -จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วมในชุมชนบ้านแม่ทราย หมู่ 4

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

sfsdfs

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ เจ้าของทุน

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ ผู้ให้ทุน

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ เจ้าของทุน
10 กันยายน 2561
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsutthiphongsutthiphongเมื่อ 10 กันยายน 2561 11:22:23
แก้ไขโดย sutthiphong เมื่อ 10 กันยายน 2561 14:57:19 น.

ชื่อโครงการ : งานบริหาร เครือข่ายนักติดตามและประเมินผล เขตภาคเหนือ »

ชื่อกิจกรรม : เข้าร่วมงาน ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเครือข่ายนักติดตามประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพในเขตพื้นที่ภาคใต้ วันที่ 10 กันยายน 2561

 • photo
  • photo
   • photo
    • photo
     • photo
      • photo
       • photo
        • photo
         • photo
          • photo
           • photo
            • photo
             • photo
              • photo
               • photo
                • photo
                 • photo
                  • photo
                   • photo
                    • photo
                     คุณภาพกิจกรรม : (0)
                     วัตถุประสงค์

                      

                     กิจกรรมตามแผน

                     จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

                     รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                      

                     รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                      

                     กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                     จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                     รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                      

                     รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                     การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเครือข่ายนักติดตามประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพในเขตพื้นที่ภาคใต้
                     วันที่ 10 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม 1401 ชั้น 14 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ฯ (อาคาร LRC)
                     สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

                     ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                      

                     ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                     การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเครือข่ายนักติดตามประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพในเขตพื้นที่ภาคใต้
                     วันที่ 10 -12 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม 1401 ชั้น 14 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ฯ (อาคาร LRC)
                     สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

                     ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                      

                     ข้อเสนอแนะต่อ เจ้าของทุน

                      

                     ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ ผู้ให้ทุน

                      

                     คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                      

                     ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ เจ้าของทุน
                     9 กันยายน 2561
                     รายงานจากพื้นที่
                     โพสท์โดยsutthiphongsutthiphongเมื่อ 9 กันยายน 2561 15:55:49
                     แก้ไขโดย sutthiphong เมื่อ 10 กันยายน 2561 11:47:50 น.

                     ชื่อโครงการ : งานบริหาร เครือข่ายนักติดตามและประเมินผล เขตภาคเหนือ »

                     ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงาน เพื่อเตรียมความพร้อมงานประชุม ภาคใต้

                     • photo
                      • photo
                       • photo
                        • photo
                         คุณภาพกิจกรรม : (0)
                         วัตถุประสงค์

                          

                         กิจกรรมตามแผน

                         จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 10 คน

                         รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                          

                         รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                          

                         กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                         จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                         รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                          

                         รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                         ประชุมทีมงาน เตรียมงานประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเครือข่ายนักติดตามประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพในเขตพื้นที่ภาคใต้

                         ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                          

                         ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                         รายงานความก้าวหน้า เตรียมงานประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเครือข่ายนักติดตามประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพในเขตพื้นที่ภาคใต้

                         ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                          

                         ข้อเสนอแนะต่อ เจ้าของทุน

                          

                         ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ ผู้ให้ทุน

                          

                         คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                          

                         ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ เจ้าของทุน
                         20 ตุลาคม 2561
                         รายงานจากพื้นที่
                         โพสท์โดยsatiansatianเมื่อ 20 ตุลาคม 2561 12:12:36

                         ชื่อโครงการ : โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างและสนับสนุนองค์กรสุขภาวะประจำพื้นที่จังหวัดเชียงราย-1 »

                         ชื่อกิจกรรม : รณรงค์ให้ความรู้กลุ่มเยาวชน

                         คุณภาพกิจกรรม : (0)
                         วัตถุประสงค์

                          

                         กิจกรรมตามแผน

                         จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 100 คน

                         รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                          

                         รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                          

                         กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                         จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                         รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                          

                         รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                         จัดกิจกรรมรรณรงค์และอบรมให้ความรู้

                         ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                          

                         ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                         เยาวชนจำนวน 100 คน เข้าร่วมกิจกรรม

                         ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                          

                         ข้อเสนอแนะต่อ เจ้าของทุน

                          

                         ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ ผู้ให้ทุน

                          

                         คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                          

                         ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ เจ้าของทุน
                         20 ตุลาคม 2561
                         รายงานจากพื้นที่
                         โพสท์โดยchulathipchulathipเมื่อ 20 ตุลาคม 2561 12:13:00

                         ชื่อโครงการ : โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างและสนับสนุนองค์กรสุขภาวะ ประจำพื้นที่จังหวัดสกลนคร จุฬาทิพย์ »

                         ชื่อกิจกรรม : ประชุมเพื่อจัดทำเครื่อวมือแบบสำรวจความสุขส่วนบัคคล

                         คุณภาพกิจกรรม : (0)
                         วัตถุประสงค์

                          

                         กิจกรรมตามแผน

                         จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 100 คน

                         รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                          

                         รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                          

                         กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                         จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                         รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                          

                         รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                         คระกรรมการประชุมพร้อมกัน

                         ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                          

                         ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                         ได้รายงานการประชุม

                         ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                          

                         ข้อเสนอแนะต่อ เจ้าของทุน

                          

                         ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ ผู้ให้ทุน

                          

                         คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                          

                         ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ เจ้าของทุน
                         18 ตุลาคม 2561
                         รายงานจากพื้นที่
                         โพสท์โดยWanpen_TaiWanpen_Taiเมื่อ 20 ตุลาคม 2561 12:13:32

                         ชื่อโครงการ : โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสรา้งและสนับสนุนองค์กรสุขภาวะ ประจำพื้นที่จังหวัดลำพูน »

                         ชื่อกิจกรรม : อบรมเพื่อจัดทำความสุขส่วนบุคคล

                         • photo
                          • photo
                           คุณภาพกิจกรรม : (0)
                           วัตถุประสงค์

                            

                           กิจกรรมตามแผน

                           จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 100 คน

                           รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                            

                           รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                            

                           กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                           จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                           รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                            

                           รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                           ทำอะไร ขั้นตอน  เปลี่ยนจากแผนที่ทำวันที่ 20 มาเป็นวันที่ 18 เนื่องจากบุคลากรว่าง

                           ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                            

                           ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                           ผู้เข้าร่วมอบรมได้ความรู้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างแท้จริง

                           ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                            

                           ข้อเสนอแนะต่อ เจ้าของทุน

                            

                           ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ ผู้ให้ทุน

                            

                           คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                            

                           ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ เจ้าของทุน
                           24 ตุลาคม 2561
                           รายงานจากพื้นที่
                           โพสท์โดยsatiansatianเมื่อ 20 ตุลาคม 2561 12:13:40

                           ชื่อโครงการ : โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างและสนับสนุนองค์กรสุขภาวะประจำพื้นที่จังหวัดเชียงราย-1 »

                           ชื่อกิจกรรม : จัดประกวด

                           คุณภาพกิจกรรม : (0)
                           วัตถุประสงค์

                            

                           กิจกรรมตามแผน

                           จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

                           รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                            

                           รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                            

                           กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                           จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                           รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                            

                           รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                           จัดกิจกรรมประกวด

                           ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                            

                           ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                           มีกิจกรรมการประกวดของเยาวชน

                           ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                            

                           ข้อเสนอแนะต่อ เจ้าของทุน

                            

                           ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ ผู้ให้ทุน

                            

                           คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                            

                           ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ เจ้าของทุน
                           20 ตุลาคม 2561
                           รายงานจากพื้นที่
                           โพสท์โดยผศ.ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ผศ.ดร.รักษิต สุทธิพงษ์เมื่อ 20 ตุลาคม 2561 12:14:10

                           ชื่อโครงการ : โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างและสนับสนุนองค์กรสุขภาวะ ประจำพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร (รักษิต) »

                           ชื่อกิจกรรม : ให้ความรู้ในการทำกิจกรรมทางกาย

                           • photo
                            คุณภาพกิจกรรม : (0)
                            วัตถุประสงค์

                             

                            กิจกรรมตามแผน

                            จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 100 คน

                            รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                             

                            รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                             

                            กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                            จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                            รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                             

                            รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                            2222

                            ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                             

                            ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                            2222

                            ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                             

                            ข้อเสนอแนะต่อ เจ้าของทุน

                             

                            ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ ผู้ให้ทุน

                             

                            คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                             

                            ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ เจ้าของทุน
                            20 ตุลาคม 2561
                            รายงานจากพื้นที่
                            โพสท์โดยNoppadon PumyimNoppadon Pumyimเมื่อ 20 ตุลาคม 2561 12:14:56

                            ชื่อโครงการ : จัดตั้งศูนย์เสริมสร้างและสนับสนุนองค์กรสุขภาวะ นพดล »

                            ชื่อกิจกรรม : พัฒนาภาคีสร้างสุข

                            • photo
                             คุณภาพกิจกรรม : (0)
                             วัตถุประสงค์

                              

                             กิจกรรมตามแผน

                             จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 100 คน

                             รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                              

                             รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                              

                             กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                             จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                             รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                              

                             รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                             ำพะ้้ิพdhut767ij8i jrt7i88i86o8

                             ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                              

                             ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                             เิ้้่กะ่มาัาใมสีใg46im679oo8.;9p cjmoy,8ouoo; fkujiy

                             ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                              

                             ข้อเสนอแนะต่อ เจ้าของทุน

                              

                             ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ ผู้ให้ทุน

                              

                             คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                              

                             ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ เจ้าของทุน
                             20 ตุลาคม 2561
                             รายงานจากพื้นที่
                             โพสท์โดยภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์ภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์เมื่อ 20 ตุลาคม 2561 12:15:04

                             ชื่อโครงการ : โครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรสุขภาวะ ประจำพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ น่าน »

                             ชื่อกิจกรรม : สำรวจกิจกรรมทางกาย

                             คุณภาพกิจกรรม : (0)
                             วัตถุประสงค์

                              

                             กิจกรรมตามแผน

                             จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 200 คน

                             รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                              

                             รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                              

                             กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                             จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                             รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                              

                             รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                             ต้นไม้ชีวิต

                             ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                              

                             ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                             แกนนำเกิดความรู้ ความตระหนัก

                             ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                              

                             ข้อเสนอแนะต่อ เจ้าของทุน

                              

                             ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ ผู้ให้ทุน

                              

                             คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                              

                             ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ เจ้าของทุน
                             12 ตุลาคม 2561
                             รายงานจากพื้นที่
                             โพสท์โดยNat RattanasirinichakunNat Rattanasirinichakunเมื่อ 20 ตุลาคม 2561 12:17:25

                             ชื่อโครงการ : โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างและสนับสนุนองค์กรสุขภาวะประจำพื้นที่จังหวัดลำปาง (ณัฎฐ์) »

                             ชื่อกิจกรรม : ประชุมเพื่อจัดทำเครื่องมือ

                             คุณภาพกิจกรรม : (0)
                             วัตถุประสงค์

                              

                             กิจกรรมตามแผน

                             จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

                             รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                              

                             รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                              

                             กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                             จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                             รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                              

                             รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                             ประชุมคณะทำงาน พร้อมจัดทำเครื่องมือ

                             ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                              

                             ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                             ได้แนวทางการพัฒนาสุขภาวะทางกายสำหรับเด็กและเยาวชน

                             ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                              

                             ข้อเสนอแนะต่อ เจ้าของทุน

                              

                             ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ ผู้ให้ทุน

                              

                             คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                              

                             ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ เจ้าของทุน
                             12 ตุลาคม 2561
                             รายงานจากพื้นที่
                             โพสท์โดยNat RattanasirinichakunNat Rattanasirinichakunเมื่อ 20 ตุลาคม 2561 12:17:25

                             ชื่อโครงการ : โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างและสนับสนุนองค์กรสุขภาวะประจำพื้นที่จังหวัดลำปาง (ณัฎฐ์) »

                             ชื่อกิจกรรม : ประชุมเพื่อจัดทำเครื่องมือ

                             คุณภาพกิจกรรม : (0)
                             วัตถุประสงค์

                              

                             กิจกรรมตามแผน

                             จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

                             รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                              

                             รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                              

                             กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                             จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                             รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                              

                             รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                             ประชุมคณะทำงาน พร้อมจัดทำเครื่องมือ

                             ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                              

                             ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                             ได้แนวทางการพัฒนาสุขภาวะทางกายสำหรับเด็กและเยาวชน

                             ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                              

                             ข้อเสนอแนะต่อ เจ้าของทุน

                              

                             ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ ผู้ให้ทุน

                              

                             คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                              

                             ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ เจ้าของทุน
                             20 ตุลาคม 2561
                             รายงานจากพื้นที่
                             โพสท์โดยภูมินทร์ คำหนักภูมินทร์ คำหนักเมื่อ 20 ตุลาคม 2561 12:19:07

                             ชื่อโครงการ : โครงการจัดตั้งศูนย์สร้างเสริมและสนับสนุนองค์กรสุขภาวะ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ »

                             ชื่อกิจกรรม : จัดอบรมกลุ่มเป้าหมาย

                             คุณภาพกิจกรรม : (0)
                             วัตถุประสงค์

                              

                             กิจกรรมตามแผน

                             จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 200 คน

                             รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                              

                             รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                              

                             กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                             จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                             รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                              

                             รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                             นนนนนนนน

                             ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                              

                             ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                             รรรรรรรรรร

                             ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                              

                             ข้อเสนอแนะต่อ เจ้าของทุน

                              

                             ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ ผู้ให้ทุน

                              

                             คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                              

                             ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ เจ้าของทุน
                             20 ตุลาคม 2561
                             รายงานจากพื้นที่
                             โพสท์โดยภูมินทร์ คำหนักภูมินทร์ คำหนักเมื่อ 20 ตุลาคม 2561 12:19:08

                             ชื่อโครงการ : โครงการจัดตั้งศูนย์สร้างเสริมและสนับสนุนองค์กรสุขภาวะ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ »

                             ชื่อกิจกรรม : จัดอบรมกลุ่มเป้าหมาย

                             • photo
                              คุณภาพกิจกรรม : (0)
                              วัตถุประสงค์

                               

                              กิจกรรมตามแผน

                              จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 200 คน

                              รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                               

                              รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                               

                              กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                              จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                              รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                               

                              รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                              นนนนนนนน

                              ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                               

                              ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                              รรรรรรรรรร

                              ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                               

                              ข้อเสนอแนะต่อ เจ้าของทุน

                               

                              ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ ผู้ให้ทุน

                               

                              คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                               

                              ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ เจ้าของทุน
                              21 ตุลาคม 2561
                              รายงานจากพื้นที่
                              โพสท์โดยpongthep sutheravutpongthep sutheravutเมื่อ 21 ตุลาคม 2561 10:58:43

                              ชื่อโครงการ : โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างและสนับสนุนองค์กรสุขภาวะชุมชน ประจำพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดตาก จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดอุทัยธานี โดย มรภ.กำแพงเพชร »

                              ชื่อกิจกรรม : ประชุมเพื่อจัดทำเครื่องมือแบบสำรวจความสุขส่วนบุคคล

                              คุณภาพกิจกรรม : (0)
                              วัตถุประสงค์

                               

                              กิจกรรมตามแผน

                              จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

                              รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                               

                              รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                               

                              กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                              จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                              รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                               

                              รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                              tttttt

                              ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                               

                              ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                              uuuuu

                              ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                               

                              ข้อเสนอแนะต่อ เจ้าของทุน

                               

                              ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ ผู้ให้ทุน

                               

                              คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                               

                              ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ เจ้าของทุน
                              21 ตุลาคม 2561
                              รายงานจากพื้นที่
                              โพสท์โดยWanpen_TaiWanpen_Taiเมื่อ 21 ตุลาคม 2561 11:14:42

                              ชื่อโครงการ : โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสรา้งและสนับสนุนองค์กรสุขภาวะ ประจำพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดตาก จัวหัดนครสวรรค์ และจังหวดอุทัยธานี »

                              ชื่อกิจกรรม : ประชุมเพื่อจัดทำเครื่องมือแบบสำรวจความสุขบุคคล

                              คุณภาพกิจกรรม : (0)
                              วัตถุประสงค์

                               

                              กิจกรรมตามแผน

                              จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 15 คน

                              รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                               

                              รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                               

                              กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                              จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                              รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                               

                              รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                              ลงทะเบียน เปิดการหารือ โดยหัวหน้าโครงการ

                              ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                               

                              ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                              ได้แนวทางการดำเนินการในแต่ละพื้นที่

                              ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                               

                              ข้อเสนอแนะต่อ เจ้าของทุน

                               

                              ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ ผู้ให้ทุน

                               

                              คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                               

                              ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ เจ้าของทุน
                              19 ตุลาคม 2561
                              รายงานจากพื้นที่
                              โพสท์โดยsutthiphongsutthiphongเมื่อ 21 ตุลาคม 2561 11:18:49

                              ชื่อโครงการ : งานบริหาร เครือข่ายนักติดตามและประเมินผล เขตภาคใต้ »

                              ชื่อกิจกรรม : เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเครือข่ายนักติดตามประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ครั้งที่ 1

                              คุณภาพกิจกรรม : (0)
                              วัตถุประสงค์

                               

                              กิจกรรมตามแผน

                              จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

                              รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                               

                              รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                               

                              กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                              จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                              รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                               

                              รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                              เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเครือข่ายนักติดตามประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ครั้งที่ 1 จ.กำแพงเพชร

                              ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                               

                              ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                              ได้เข้าร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเครือข่ายนักติดตามประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ครั้งที่ 1

                              ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                               

                              ข้อเสนอแนะต่อ เจ้าของทุน

                               

                              ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ ผู้ให้ทุน

                               

                              คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                               

                              ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ เจ้าของทุน
                              21 ตุลาคม 2561
                              รายงานจากพื้นที่
                              โพสท์โดยKansiriraksa BoonaeimKansiriraksa Boonaeimเมื่อ 21 ตุลาคม 2561 11:27:52

                              ชื่อโครงการ : โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างและสนับสนุนองค์กรสุขภาวะ ประจำพื้นที่จังหวัดกาญจน์สิริรักษา »

                              ชื่อกิจกรรม : ขั้นที่ 1 ตั้งคณะทำงาน/ วางแผน

                              คุณภาพกิจกรรม : (0)
                              วัตถุประสงค์

                               

                              กิจกรรมตามแผน

                              จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

                              รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                               

                              รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                               

                              กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                              จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                              รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                               

                              รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                              ตั้งคณะทำงาน จากทุกภาคส่วน

                              ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                               

                              ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                              มีคณะทำงานจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน /มีการวางแผนการดำเนินงาน

                              ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                               

                              ข้อเสนอแนะต่อ เจ้าของทุน

                               

                              ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ ผู้ให้ทุน

                               

                              คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                               

                              ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ เจ้าของทุน