ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ - M&E Health Promotion

วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
20 ตุลาคม 2561
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsutthiphongsutthiphongเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2561 20:39:02
แก้ไขโดย sutthiphong เมื่อ 15 พฤศจิกายน 2561 20:39:33 น.

ชื่อโครงการ : งานบริหาร เครือข่ายนักติดตามและประเมินผล ภาคเหนือ »

ชื่อกิจกรรม : จัดอบรม นักติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคเหนือ ครั้งที่ 1

 • photo
  • photo
   • photo
    • photo
     • photo
      • photo
       • photo
        • photo
         • photo
          • photo
           • photo
            • photo
             • photo
              • photo
               • photo
                • photo
                 • photo
                  • photo
                   • photo
                    • photo
                     • photo
                      • photo
                       • photo
                        • photo
                         • photo
                          คุณภาพกิจกรรม : (0)
                          วัตถุประสงค์

                           

                          กิจกรรมตามแผน

                          จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

                          รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                           

                          รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                           

                          กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                          จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                          รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                           

                          รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                          รายละเอียดการจัดอบรม นักติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคเหนือ ครั้งที่ 1

                          ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                           

                          ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                          ผลการจัดอบรม นักติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคเหนือ ครั้งที่ 1

                          ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                           

                          ข้อเสนอแนะต่อ เจ้าของทุน

                           

                          ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ ผู้ให้ทุน

                           

                          คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                           

                          ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ เจ้าของทุน
                          21 ตุลาคม 2561
                          รายงานจากพื้นที่
                          โพสท์โดยKansiriraksa BoonaeimKansiriraksa Boonaeimเมื่อ 21 ตุลาคม 2561 11:27:52

                          ชื่อโครงการ : โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างและสนับสนุนองค์กรสุขภาวะ ประจำพื้นที่จังหวัดกาญจน์สิริรักษา »

                          ชื่อกิจกรรม : ขั้นที่ 1 ตั้งคณะทำงาน/ วางแผน

                          คุณภาพกิจกรรม : (0)
                          วัตถุประสงค์

                           

                          กิจกรรมตามแผน

                          จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

                          รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                           

                          รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                           

                          กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                          จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                          รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                           

                          รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                          ตั้งคณะทำงาน จากทุกภาคส่วน

                          ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                           

                          ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                          มีคณะทำงานจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน /มีการวางแผนการดำเนินงาน

                          ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                           

                          ข้อเสนอแนะต่อ เจ้าของทุน

                           

                          ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ ผู้ให้ทุน

                           

                          คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                           

                          ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ เจ้าของทุน
                          19 ตุลาคม 2561
                          รายงานจากพื้นที่
                          โพสท์โดยsutthiphongsutthiphongเมื่อ 21 ตุลาคม 2561 11:18:49

                          ชื่อโครงการ : งานบริหาร เครือข่ายนักติดตามและประเมินผล ภาคใต้ »

                          ชื่อกิจกรรม : เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเครือข่ายนักติดตามประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ครั้งที่ 1

                          คุณภาพกิจกรรม : (0)
                          วัตถุประสงค์

                           

                          กิจกรรมตามแผน

                          จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

                          รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                           

                          รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                           

                          กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                          จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                          รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                           

                          รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                          เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเครือข่ายนักติดตามประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ครั้งที่ 1 จ.กำแพงเพชร

                          ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                           

                          ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                          ได้เข้าร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเครือข่ายนักติดตามประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ครั้งที่ 1

                          ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                           

                          ข้อเสนอแนะต่อ เจ้าของทุน

                           

                          ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ ผู้ให้ทุน

                           

                          คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                           

                          ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ เจ้าของทุน
                          21 ตุลาคม 2561
                          รายงานจากพื้นที่
                          โพสท์โดยWanpen_TaiWanpen_Taiเมื่อ 21 ตุลาคม 2561 11:14:42

                          ชื่อโครงการ : โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสรา้งและสนับสนุนองค์กรสุขภาวะ ประจำพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดตาก จัวหัดนครสวรรค์ และจังหวดอุทัยธานี »

                          ชื่อกิจกรรม : ประชุมเพื่อจัดทำเครื่องมือแบบสำรวจความสุขบุคคล

                          คุณภาพกิจกรรม : (0)
                          วัตถุประสงค์

                           

                          กิจกรรมตามแผน

                          จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 15 คน

                          รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                           

                          รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                           

                          กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                          จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                          รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                           

                          รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                          ลงทะเบียน เปิดการหารือ โดยหัวหน้าโครงการ

                          ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                           

                          ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                          ได้แนวทางการดำเนินการในแต่ละพื้นที่

                          ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                           

                          ข้อเสนอแนะต่อ เจ้าของทุน

                           

                          ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ ผู้ให้ทุน

                           

                          คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                           

                          ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ เจ้าของทุน
                          12 ตุลาคม 2561
                          รายงานจากพื้นที่
                          โพสท์โดยNat RattanasirinichakunNat Rattanasirinichakunเมื่อ 20 ตุลาคม 2561 12:17:25

                          ชื่อโครงการ : โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างและสนับสนุนองค์กรสุขภาวะประจำพื้นที่จังหวัดลำปาง (ณัฎฐ์) »

                          ชื่อกิจกรรม : ประชุมเพื่อจัดทำเครื่องมือ

                          คุณภาพกิจกรรม : (0)
                          วัตถุประสงค์

                           

                          กิจกรรมตามแผน

                          จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

                          รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                           

                          รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                           

                          กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                          จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                          รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                           

                          รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                          ประชุมคณะทำงาน พร้อมจัดทำเครื่องมือ

                          ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                           

                          ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                          ได้แนวทางการพัฒนาสุขภาวะทางกายสำหรับเด็กและเยาวชน

                          ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                           

                          ข้อเสนอแนะต่อ เจ้าของทุน

                           

                          ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ ผู้ให้ทุน

                           

                          คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                           

                          ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ เจ้าของทุน
                          12 ตุลาคม 2561
                          รายงานจากพื้นที่
                          โพสท์โดยNat RattanasirinichakunNat Rattanasirinichakunเมื่อ 20 ตุลาคม 2561 12:17:25

                          ชื่อโครงการ : โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างและสนับสนุนองค์กรสุขภาวะประจำพื้นที่จังหวัดลำปาง (ณัฎฐ์) »

                          ชื่อกิจกรรม : ประชุมเพื่อจัดทำเครื่องมือ

                          คุณภาพกิจกรรม : (0)
                          วัตถุประสงค์

                           

                          กิจกรรมตามแผน

                          จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

                          รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                           

                          รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                           

                          กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                          จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                          รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                           

                          รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                          ประชุมคณะทำงาน พร้อมจัดทำเครื่องมือ

                          ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                           

                          ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                          ได้แนวทางการพัฒนาสุขภาวะทางกายสำหรับเด็กและเยาวชน

                          ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                           

                          ข้อเสนอแนะต่อ เจ้าของทุน

                           

                          ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ ผู้ให้ทุน

                           

                          คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                           

                          ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ เจ้าของทุน
                          20 ตุลาคม 2561
                          รายงานจากพื้นที่
                          โพสท์โดยภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์ภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์เมื่อ 20 ตุลาคม 2561 12:15:04

                          ชื่อโครงการ : โครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรสุขภาวะ ประจำพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ น่าน »

                          ชื่อกิจกรรม : สำรวจกิจกรรมทางกาย

                          คุณภาพกิจกรรม : (0)
                          วัตถุประสงค์

                           

                          กิจกรรมตามแผน

                          จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 200 คน

                          รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                           

                          รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                           

                          กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                          จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                          รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                           

                          รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                          ต้นไม้ชีวิต

                          ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                           

                          ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                          แกนนำเกิดความรู้ ความตระหนัก

                          ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                           

                          ข้อเสนอแนะต่อ เจ้าของทุน

                           

                          ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ ผู้ให้ทุน

                           

                          คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                           

                          ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ เจ้าของทุน
                          20 ตุลาคม 2561
                          รายงานจากพื้นที่
                          โพสท์โดยผศ.ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ผศ.ดร.รักษิต สุทธิพงษ์เมื่อ 20 ตุลาคม 2561 12:14:10

                          ชื่อโครงการ : โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างและสนับสนุนองค์กรสุขภาวะ ประจำพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร (รักษิต) »

                          ชื่อกิจกรรม : ให้ความรู้ในการทำกิจกรรมทางกาย

                          • photo
                           คุณภาพกิจกรรม : (0)
                           วัตถุประสงค์

                            

                           กิจกรรมตามแผน

                           จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 100 คน

                           รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                            

                           รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                            

                           กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                           จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                           รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                            

                           รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                           2222

                           ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                            

                           ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                           2222

                           ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                            

                           ข้อเสนอแนะต่อ เจ้าของทุน

                            

                           ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ ผู้ให้ทุน

                            

                           คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                            

                           ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ เจ้าของทุน
                           24 ตุลาคม 2561
                           รายงานจากพื้นที่
                           โพสท์โดยsatiansatianเมื่อ 20 ตุลาคม 2561 12:13:40

                           ชื่อโครงการ : โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างและสนับสนุนองค์กรสุขภาวะประจำพื้นที่จังหวัดเชียงราย-1 »

                           ชื่อกิจกรรม : จัดประกวด

                           คุณภาพกิจกรรม : (0)
                           วัตถุประสงค์

                            

                           กิจกรรมตามแผน

                           จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

                           รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                            

                           รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                            

                           กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                           จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                           รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                            

                           รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                           จัดกิจกรรมประกวด

                           ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                            

                           ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                           มีกิจกรรมการประกวดของเยาวชน

                           ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                            

                           ข้อเสนอแนะต่อ เจ้าของทุน

                            

                           ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ ผู้ให้ทุน

                            

                           คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                            

                           ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ เจ้าของทุน
                           18 ตุลาคม 2561
                           รายงานจากพื้นที่
                           โพสท์โดยWanpen_TaiWanpen_Taiเมื่อ 20 ตุลาคม 2561 12:13:32

                           ชื่อโครงการ : โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสรา้งและสนับสนุนองค์กรสุขภาวะ ประจำพื้นที่จังหวัดลำพูน »

                           ชื่อกิจกรรม : อบรมเพื่อจัดทำความสุขส่วนบุคคล

                           • photo
                            • photo
                             คุณภาพกิจกรรม : (0)
                             วัตถุประสงค์

                              

                             กิจกรรมตามแผน

                             จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 100 คน

                             รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                              

                             รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                              

                             กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                             จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                             รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                              

                             รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                             ทำอะไร ขั้นตอน  เปลี่ยนจากแผนที่ทำวันที่ 20 มาเป็นวันที่ 18 เนื่องจากบุคลากรว่าง

                             ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                              

                             ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                             ผู้เข้าร่วมอบรมได้ความรู้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างแท้จริง

                             ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                              

                             ข้อเสนอแนะต่อ เจ้าของทุน

                              

                             ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ ผู้ให้ทุน

                              

                             คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                              

                             ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ เจ้าของทุน
                             20 ตุลาคม 2561
                             รายงานจากพื้นที่
                             โพสท์โดยchulathipchulathipเมื่อ 20 ตุลาคม 2561 12:13:00

                             ชื่อโครงการ : โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างและสนับสนุนองค์กรสุขภาวะ ประจำพื้นที่จังหวัดสกลนคร จุฬาทิพย์ »

                             ชื่อกิจกรรม : ประชุมเพื่อจัดทำเครื่อวมือแบบสำรวจความสุขส่วนบัคคล

                             คุณภาพกิจกรรม : (0)
                             วัตถุประสงค์

                              

                             กิจกรรมตามแผน

                             จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 100 คน

                             รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                              

                             รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                              

                             กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                             จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                             รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                              

                             รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                             คระกรรมการประชุมพร้อมกัน

                             ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                              

                             ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                             ได้รายงานการประชุม

                             ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                              

                             ข้อเสนอแนะต่อ เจ้าของทุน

                              

                             ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ ผู้ให้ทุน

                              

                             คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                              

                             ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ เจ้าของทุน
                             20 ตุลาคม 2561
                             รายงานจากพื้นที่
                             โพสท์โดยsatiansatianเมื่อ 20 ตุลาคม 2561 12:12:36

                             ชื่อโครงการ : โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างและสนับสนุนองค์กรสุขภาวะประจำพื้นที่จังหวัดเชียงราย-1 »

                             ชื่อกิจกรรม : รณรงค์ให้ความรู้กลุ่มเยาวชน

                             คุณภาพกิจกรรม : (0)
                             วัตถุประสงค์

                              

                             กิจกรรมตามแผน

                             จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 100 คน

                             รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                              

                             รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                              

                             กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                             จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                             รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                              

                             รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                             จัดกิจกรรมรรณรงค์และอบรมให้ความรู้

                             ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                              

                             ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                             เยาวชนจำนวน 100 คน เข้าร่วมกิจกรรม

                             ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                              

                             ข้อเสนอแนะต่อ เจ้าของทุน

                              

                             ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ ผู้ให้ทุน

                              

                             คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                              

                             ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ เจ้าของทุน
                             10 กันยายน 2561
                             รายงานจากพื้นที่
                             โพสท์โดยsutthiphongsutthiphongเมื่อ 10 กันยายน 2561 11:22:23
                             แก้ไขโดย sutthiphong เมื่อ 10 กันยายน 2561 14:57:19 น.

                             ชื่อโครงการ : งานบริหาร เครือข่ายนักติดตามและประเมินผล ภาคเหนือ »

                             ชื่อกิจกรรม : เข้าร่วมงาน ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเครือข่ายนักติดตามประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพในเขตพื้นที่ภาคใต้ วันที่ 10 กันยายน 2561

                             • photo
                              • photo
                               • photo
                                • photo
                                 • photo
                                  • photo
                                   • photo
                                    • photo
                                     • photo
                                      • photo
                                       • photo
                                        • photo
                                         • photo
                                          • photo
                                           • photo
                                            • photo
                                             • photo
                                              • photo
                                               • photo
                                                • photo
                                                 คุณภาพกิจกรรม : (0)
                                                 วัตถุประสงค์

                                                  

                                                 กิจกรรมตามแผน

                                                 จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

                                                 รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                  

                                                 รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                  

                                                 กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                 จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                                 รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                  

                                                 รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                 การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเครือข่ายนักติดตามประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพในเขตพื้นที่ภาคใต้
                                                 วันที่ 10 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม 1401 ชั้น 14 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ฯ (อาคาร LRC)
                                                 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

                                                 ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                  

                                                 ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                 การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเครือข่ายนักติดตามประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพในเขตพื้นที่ภาคใต้
                                                 วันที่ 10 -12 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม 1401 ชั้น 14 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ฯ (อาคาร LRC)
                                                 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

                                                 ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                  

                                                 ข้อเสนอแนะต่อ เจ้าของทุน

                                                  

                                                 ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ ผู้ให้ทุน

                                                  

                                                 คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                  

                                                 ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ เจ้าของทุน
                                                 9 กันยายน 2561
                                                 รายงานจากพื้นที่
                                                 โพสท์โดยsutthiphongsutthiphongเมื่อ 9 กันยายน 2561 15:55:49
                                                 แก้ไขโดย sutthiphong เมื่อ 10 กันยายน 2561 11:47:50 น.

                                                 ชื่อโครงการ : งานบริหาร เครือข่ายนักติดตามและประเมินผล ภาคเหนือ »

                                                 ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงาน เพื่อเตรียมความพร้อมงานประชุม ภาคใต้

                                                 • photo
                                                  • photo
                                                   • photo
                                                    • photo
                                                     คุณภาพกิจกรรม : (0)
                                                     วัตถุประสงค์

                                                      

                                                     กิจกรรมตามแผน

                                                     จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 10 คน

                                                     รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                      

                                                     รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                      

                                                     กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                     จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                                     รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                      

                                                     รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                     ประชุมทีมงาน เตรียมงานประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเครือข่ายนักติดตามประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพในเขตพื้นที่ภาคใต้

                                                     ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                      

                                                     ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                     รายงานความก้าวหน้า เตรียมงานประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเครือข่ายนักติดตามประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพในเขตพื้นที่ภาคใต้

                                                     ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                      

                                                     ข้อเสนอแนะต่อ เจ้าของทุน

                                                      

                                                     ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ ผู้ให้ทุน

                                                      

                                                     คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                      

                                                     ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ เจ้าของทุน