ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ - M&E Health Promotion

รหัสโครงการชื่อโครงการกิจกรรม
(ตามแผน)
กิจกรรมในพื้นที่
(ทำแล้ว)
ง๑
?
ส๑
?
ง๒
?
ส๓
?
กิจกรรมล่าสุดสถานะโครงการ
1 ???
(โครงการ)ปี 2561
ภาณุมาศ นนทพันธ์ โครงการปลูกผักในโรงเรียนบ้านนาพัฒนาระบบอาหารโรงเรียนจังหวัดสงขลา
2 - #1 กำลังดำเนินโครงการ
2 ???
(โครงการ)ปี 2561
Little Bear M & E Health Promotion Projectตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
5 - กำลังดำเนินโครงการ
3 ???
(โครงการ)ปี 2561
My Bear ติดตาม 1แบบประเมินชุดโครงการ 1
- - กำลังดำเนินโครงการ
4 ???
(โครงการ)ปี 2561
sutthiphong งานบริหาร เครือข่ายนักติดตามและประเมินผล เขตภาคเหนือ
3 2 10 ก.ย. 61 11:22 กำลังดำเนินโครงการ
5 ???
(โครงการ)ปี 2561
ahama_hsmi1 ระบบบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรม รพ.รือเสาะ จ.นราธิวาสโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้
5 - กำลังดำเนินโครงการ
6 59-01703
(โครงการ)ปี 2561
Chayaporn โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างและสนับสนุนองค์กรสุขภาวะชุมชน ประจำพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดตาก จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดอุทัยธานี โดย มรภ.กำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดตาก จังหวัดนครสวรรค์ และ จังหวัดอุทัยธานี
12 1 21 ต.ค. 61 10:58 กำลังดำเนินโครงการ
7 5901703
(โครงการ)ปี 2561
Wanpen_Tai โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสรา้งและสนับสนุนองค์กรสุขภาวะ ประจำพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดตาก จัวหัดนครสวรรค์ และจังหวดอุทัยธานี
9 1 21 ต.ค. 61 11:14 กำลังดำเนินโครงการ
8 12345
(โครงการ)ปี 2561
ภูมินทร์ คำหนัก โครงการจัดตั้งศูนย์สร้างเสริมและสนับสนุนองค์กรสุขภาวะ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์
2 2 20 ต.ค. 61 12:19 กำลังดำเนินโครงการ
9 3221
(โครงการ)ปี 2561
satian โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างและสนับสนุนองค์กรสุขภาวะประจำพื้นที่จังหวัดเชียงราย-1
2 2 20 ต.ค. 61 12:13 กำลังดำเนินโครงการ
10 ???
(โครงการ)ปี 2561
Nat Rattanasirinichakun โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างและสนับสนุนองค์กรสุขภาวะประจำพื้นที่จังหวัดลำปาง (ณัฎฐ์)
1 2 20 ต.ค. 61 12:17 กำลังดำเนินโครงการ
11 5901703
(โครงการ)ปี 2561
Kansiriraksa Boonaeim โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างและสนับสนุนองค์กรสุขภาวะ ประจำพื้นที่จังหวัดกาญจน์สิริรักษาจังหวัดสุโขทัย
11 1 21 ต.ค. 61 11:27 กำลังดำเนินโครงการ
12 59-01703
(โครงการ)ปี 2561
ผศ.ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างและสนับสนุนองค์กรสุขภาวะ ประจำพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร (รักษิต)จังหวัดกำแพงเพชร
1 1 20 ต.ค. 61 12:14 กำลังดำเนินโครงการ
13 590170
(โครงการ)ปี 2561
Wanpen_Tai โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสรา้งและสนับสนุนองค์กรสุขภาวะ ประจำพื้นที่จังหวัดลำพูน
2 1 20 ต.ค. 61 12:13 กำลังดำเนินโครงการ
14 59-00227
(โครงการ)ปี 2561
chulathip โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างและสนับสนุนองค์กรสุขภาวะ ประจำพื้นที่จังหวัดสกลนคร จุฬาทิพย์
1 1 20 ต.ค. 61 12:13 กำลังดำเนินโครงการ
15 59-01703
(โครงการ)ปี 2561
ภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์ โครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรสุขภาวะ ประจำพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ น่านจังหวัดกำแพงเพชรแผนงานกิจกรรมทางกาย
2 1 20 ต.ค. 61 12:15 กำลังดำเนินโครงการ
16 ???
(โครงการ)ปี 2561
SIRIPORN การจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วมชุมชนบ้านแม่ทราย หมู่ 4จังหวัดแพร่
1 1 20 ต.ค. 61 13:21 กำลังดำเนินโครงการ
17 ???
(โครงการ)ปี 2561
Admin M&E โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักประเมินพื้นที่ภาคใต้
- - กำลังดำเนินโครงการ
18 ???
(โครงการ)ปี 2561
sutthiphong งานบริหาร เครือข่ายนักติดตามและประเมินผล เขตภาคใต้อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
6 1 21 ต.ค. 61 11:18 กำลังดำเนินโครงการ
19 ุุ666-60
(โครงการ)ปี 2561
ยุทธนา หอมเกตุ ความปลอดภัยทางถนน
- - กำลังดำเนินโครงการ
20 SS-61
(โครงการ)ปี 2561
pokonan โครงการปลูกผักใน รร บ้านท่าเกวียน
- - กำลังดำเนินโครงการ
ส๑ รายงานความก้าวหน้า
ส๓ รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
ง๑ รายงานการเงินประจำงวด
ง๒ รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ

รวมทั้งสิ้น 20 โครงการ