ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ - M&E Health Promotion

รหัสโครงการชื่อโครงการกิจกรรม
(ตามแผน)
กิจกรรมในพื้นที่
(ทำแล้ว)
ง๑
?
ส๑
?
ง๒
?
ส๓
?
กิจกรรมล่าสุดสถานะโครงการ
1 ???
(โครงการ)ปี 2562
Admin M&E โครงการส่งเสริมอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ ต าบลเก้าเลี้ยว อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์แผนงานติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคเหนือ
- - กำลังดำเนินโครงการ
2 59-01703
(โครงการ)ปี 2561
Chayaporn โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างและสนับสนุนองค์กรสุขภาวะชุมชน ประจำพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดตาก จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดอุทัยธานี โดย มรภ.กำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดตาก จังหวัดนครสวรรค์ และ จังหวัดอุทัยธานี
12 - กำลังดำเนินโครงการ
ส๑ รายงานความก้าวหน้า
ส๓ รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
ง๑ รายงานการเงินประจำงวด
ง๒ รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ

รวมทั้งสิ้น 2 โครงการ