ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ - M&E Health Promotion

รหัสโครงการชื่อโครงการกิจกรรม
(ตามแผน)
กิจกรรมในพื้นที่
(ทำแล้ว)
ง๑
?
ส๑
?
ง๒
?
ส๓
?
กิจกรรมล่าสุดสถานะโครงการ
1 99999
(โครงการ)ปี 2562
Noppadon Pumyim จัดตั้งศูนย์เสริมสร้างและสนับสนุนองค์กรสุขภาวะ นพดล
1 1 20 ต.ค. 61 12:14 กำลังดำเนินโครงการ
2 ???
(โครงการ)ปี 2561
Little Bear M & E Health Promotion Projectตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
5 - กำลังดำเนินโครงการ
3 59-01703
(โครงการ)ปี 2561
ผศ.ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างและสนับสนุนองค์กรสุขภาวะ ประจำพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร (รักษิต)จังหวัดกำแพงเพชร
1 1 20 ต.ค. 61 12:14 กำลังดำเนินโครงการ
4 ???
(โครงการ)ปี 2561
sutthiphong งานบริหาร เครือข่ายนักติดตามและประเมินผล เขตภาคใต้อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
6 1 21 ต.ค. 61 11:18 กำลังดำเนินโครงการ
5 ???
(โครงการ)ปี 2561
My Bear ติดตาม 1แบบประเมินชุดโครงการ 1
- - กำลังดำเนินโครงการ
ส๑ รายงานความก้าวหน้า
ส๓ รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
ง๑ รายงานการเงินประจำงวด
ง๒ รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ

รวมทั้งสิ้น 5 โครงการ