ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ - M&E Health Promotion

รหัสโครงการชื่อโครงการกิจกรรม
(ตามแผน)
กิจกรรมในพื้นที่
(ทำแล้ว)
ง๑
?
ส๑
?
ง๒
?
ส๓
?
กิจกรรมล่าสุดสถานะโครงการ
1 ???
(โครงการ)ปี 2561
sutthiphong งานบริหาร เครือข่ายนักติดตามและประเมินผล ภาคเหนือ
3 3 15 พ.ย. 61 20:39 กำลังดำเนินโครงการ
2 ???
(โครงการ)ปี 2562
Admin M&E โครงการส่งเสริมอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ ต าบลเก้าเลี้ยว อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์แผนงานติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคเหนือ
- - กำลังดำเนินโครงการ
3 ???
(โครงการ)ปี 2562
Admin M&E โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนเทพา รุ่งเรือง ม.๔ ต.ท้อแท้ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลกแผนงานติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคเหนือ
- - กำลังดำเนินโครงการ
4 ???
(โครงการ)ปี 2562
Admin M&E โครงการติวเตอร์เลิฟเติมเต็มสู่น้อง จ.สุโขทัยแผนงานติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคเหนือ
- - กำลังดำเนินโครงการ
5 ???
(โครงการ)ปี 2562
Admin M&E โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ต.ช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่แผนงานติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคเหนือ
- - กำลังดำเนินโครงการ
6 ???
(โครงการ)ปี 2562
Admin M&E โครงการจัดการขยะในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ต.หนองแดง อ.แม่จริม จ.น่านแผนงานติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคเหนือ
- - กำลังดำเนินโครงการ
7 ???
(โครงการ)ปี 2562
Admin M&E โครงการพัฒนารูปแบบการบูรณาการขับเคลื่อน การป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ กับ HIV โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และยาเสพติดในวัยรุ่น โดยองค์กรสาธารณประโยชน์ จังหวัดลำปางแผนงานติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคเหนือ
- - กำลังดำเนินโครงการ
8 ???
(โครงการ)ปี 2562
Admin M&E โครงการจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทาง ถนนในชุมชน บ้านป่ายางมนใหม่ ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงรายแผนงานติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคเหนือ
- - กำลังดำเนินโครงการ
9 ???
(โครงการ)ปี 2562
Admin M&E โครงการจัดการขยะในชุมชนบ้านแพะต้นยางงาม ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลำพูนจังหวัดลำพูนแผนงานติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคเหนือ
- - กำลังดำเนินโครงการ
10 ???
(โครงการ)ปี 2562
Admin M&E โครงการฟื้นฟูสมรรถนะคนพิการแบบมีส่วนร่วม ต.ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่แผนงานติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคเหนือ
- - กำลังดำเนินโครงการ
11 59-01703
(โครงการ)ปี 2561
Chayaporn โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างและสนับสนุนองค์กรสุขภาวะชุมชน ประจำพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดตาก จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดอุทัยธานี โดย มรภ.กำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดตาก จังหวัดนครสวรรค์ และ จังหวัดอุทัยธานี
12 - กำลังดำเนินโครงการ
12 5901703
(โครงการ)ปี 2561
Wanpen_Tai โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสรา้งและสนับสนุนองค์กรสุขภาวะ ประจำพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดตาก จัวหัดนครสวรรค์ และจังหวดอุทัยธานี
9 1 21 ต.ค. 61 11:14 กำลังดำเนินโครงการ
13 12345
(โครงการ)ปี 2561
ภูมินทร์ คำหนัก โครงการจัดตั้งศูนย์สร้างเสริมและสนับสนุนองค์กรสุขภาวะ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์
2 - กำลังดำเนินโครงการ
14 3221
(โครงการ)ปี 2561
satian โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างและสนับสนุนองค์กรสุขภาวะประจำพื้นที่จังหวัดเชียงราย-1
2 2 20 ต.ค. 61 12:13 กำลังดำเนินโครงการ
15 ???
(โครงการ)ปี 2561
Nat Rattanasirinichakun โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างและสนับสนุนองค์กรสุขภาวะประจำพื้นที่จังหวัดลำปาง (ณัฎฐ์)
1 2 20 ต.ค. 61 12:17 กำลังดำเนินโครงการ
16 5901703
(โครงการ)ปี 2561
Kansiriraksa Boonaeim โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างและสนับสนุนองค์กรสุขภาวะ ประจำพื้นที่จังหวัดกาญจน์สิริรักษาจังหวัดสุโขทัย
11 1 21 ต.ค. 61 11:27 กำลังดำเนินโครงการ
17 59-01703
(โครงการ)ปี 2561
ผศ.ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างและสนับสนุนองค์กรสุขภาวะ ประจำพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร (รักษิต)จังหวัดกำแพงเพชร
1 1 20 ต.ค. 61 12:14 กำลังดำเนินโครงการ
18 590170
(โครงการ)ปี 2561
Wanpen_Tai โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสรา้งและสนับสนุนองค์กรสุขภาวะ ประจำพื้นที่จังหวัดลำพูน
2 1 20 ต.ค. 61 12:13 กำลังดำเนินโครงการ
19 59-01703
(โครงการ)ปี 2561
ภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์ โครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรสุขภาวะ ประจำพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ น่านจังหวัดกำแพงเพชรแผนงานกิจกรรมทางกาย
2 1 20 ต.ค. 61 12:15 กำลังดำเนินโครงการ
20 ???
(โครงการ)ปี 2561
SIRIPORN การจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วมชุมชนบ้านแม่ทราย หมู่ 4จังหวัดแพร่
1 - กำลังดำเนินโครงการ
ส๑ รายงานความก้าวหน้า
ส๓ รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
ง๑ รายงานการเงินประจำงวด
ง๒ รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ

รวมทั้งสิ้น 20 โครงการ