ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ - M&E Health Promotion

รายชื่อโครงการ พื้นที่ ภาคเหนือ ปี 2561 (จำนวน 11 โครงการ)

รหัสโครงการชื่อโครงการกิจกรรม
(ตามแผน)
กิจกรรมในพื้นที่
(ทำแล้ว)
ง๑
?
ส๑
?
ง๒
?
ส๓
?
กิจกรรมล่าสุดสถานะโครงการ
1 ???
(โครงการ)ปี 2561
sutthiphong งานบริหาร เครือข่ายนักติดตามและประเมินผล ภาคเหนือ
3 3 15 พ.ย. 61 20:39 กำลังดำเนินโครงการ
2 59-01703
(โครงการ)ปี 2561
Chayaporn โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างและสนับสนุนองค์กรสุขภาวะชุมชน ประจำพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดตาก จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดอุทัยธานี โดย มรภ.กำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดตาก จังหวัดนครสวรรค์ และ จังหวัดอุทัยธานี
12 - กำลังดำเนินโครงการ
3 5901703
(โครงการ)ปี 2561
Wanpen_Tai โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสรา้งและสนับสนุนองค์กรสุขภาวะ ประจำพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดตาก จัวหัดนครสวรรค์ และจังหวดอุทัยธานี
9 1 21 ต.ค. 61 11:14 กำลังดำเนินโครงการ
4 12345
(โครงการ)ปี 2561
ภูมินทร์ คำหนัก โครงการจัดตั้งศูนย์สร้างเสริมและสนับสนุนองค์กรสุขภาวะ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์
2 - กำลังดำเนินโครงการ
5 3221
(โครงการ)ปี 2561
satian โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างและสนับสนุนองค์กรสุขภาวะประจำพื้นที่จังหวัดเชียงราย-1
2 2 20 ต.ค. 61 12:13 กำลังดำเนินโครงการ
6 ???
(โครงการ)ปี 2561
Nat Rattanasirinichakun โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างและสนับสนุนองค์กรสุขภาวะประจำพื้นที่จังหวัดลำปาง (ณัฎฐ์)
1 2 20 ต.ค. 61 12:17 กำลังดำเนินโครงการ
7 5901703
(โครงการ)ปี 2561
Kansiriraksa Boonaeim โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างและสนับสนุนองค์กรสุขภาวะ ประจำพื้นที่จังหวัดกาญจน์สิริรักษาจังหวัดสุโขทัย
11 1 21 ต.ค. 61 11:27 กำลังดำเนินโครงการ
8 59-01703
(โครงการ)ปี 2561
ผศ.ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างและสนับสนุนองค์กรสุขภาวะ ประจำพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร (รักษิต)จังหวัดกำแพงเพชร
1 1 20 ต.ค. 61 12:14 กำลังดำเนินโครงการ
9 590170
(โครงการ)ปี 2561
Wanpen_Tai โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสรา้งและสนับสนุนองค์กรสุขภาวะ ประจำพื้นที่จังหวัดลำพูน
2 1 20 ต.ค. 61 12:13 กำลังดำเนินโครงการ
10 59-01703
(โครงการ)ปี 2561
ภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์ โครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรสุขภาวะ ประจำพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ น่านจังหวัดกำแพงเพชรแผนงานกิจกรรมทางกาย
2 1 20 ต.ค. 61 12:15 กำลังดำเนินโครงการ
11 ???
(โครงการ)ปี 2561
SIRIPORN การจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วมชุมชนบ้านแม่ทราย หมู่ 4จังหวัดแพร่
1 - กำลังดำเนินโครงการ
ส๑ รายงานความก้าวหน้า
ส๓ รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
ง๑ รายงานการเงินประจำงวด
ง๒ รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ

รวมทั้งสิ้น 11 โครงการ