ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ - M&E Health Promotion

รหัสโครงการชื่อโครงการกิจกรรม
(ตามแผน)
กิจกรรมในพื้นที่
(ทำแล้ว)
ง๑
?
ส๑
?
ง๒
?
ส๓
?
กิจกรรมล่าสุดสถานะโครงการ
1 ???
(โครงการ)ปี 2562
Admin M&E โครงการส่งเสริมอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ ต าบลเก้าเลี้ยว อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์แผนงานติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคเหนือ
- - กำลังดำเนินโครงการ
2 ???
(โครงการ)ปี 2562
Admin M&E โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนเทพา รุ่งเรือง ม.๔ ต.ท้อแท้ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลกแผนงานติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคเหนือ
- - กำลังดำเนินโครงการ
3 ???
(โครงการ)ปี 2562
Admin M&E โครงการติวเตอร์เลิฟเติมเต็มสู่น้อง จ.สุโขทัยแผนงานติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคเหนือ
- - กำลังดำเนินโครงการ
4 ???
(โครงการ)ปี 2562
Admin M&E โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ต.ช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่แผนงานติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคเหนือ
- - กำลังดำเนินโครงการ
5 ???
(โครงการ)ปี 2562
Admin M&E โครงการจัดการขยะในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ต.หนองแดง อ.แม่จริม จ.น่านแผนงานติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคเหนือ
- - กำลังดำเนินโครงการ
6 ???
(โครงการ)ปี 2562
Admin M&E โครงการพัฒนารูปแบบการบูรณาการขับเคลื่อน การป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ กับ HIV โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และยาเสพติดในวัยรุ่น โดยองค์กรสาธารณประโยชน์ จังหวัดลำปางแผนงานติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคเหนือ
- - กำลังดำเนินโครงการ
7 ???
(โครงการ)ปี 2562
Admin M&E โครงการจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทาง ถนนในชุมชน บ้านป่ายางมนใหม่ ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงรายแผนงานติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคเหนือ
- - กำลังดำเนินโครงการ
8 ???
(โครงการ)ปี 2562
Admin M&E โครงการจัดการขยะในชุมชนบ้านแพะต้นยางงาม ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลำพูนจังหวัดลำพูนแผนงานติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคเหนือ
- - กำลังดำเนินโครงการ
9 ???
(โครงการ)ปี 2562
Admin M&E โครงการฟื้นฟูสมรรถนะคนพิการแบบมีส่วนร่วม ต.ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่แผนงานติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคเหนือ
- - กำลังดำเนินโครงการ
ส๑ รายงานความก้าวหน้า
ส๓ รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
ง๑ รายงานการเงินประจำงวด
ง๒ รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ

รวมทั้งสิ้น 9 โครงการ