ระบบติดตามประเมินผลโครงการ - M&E Health Promotion

ข้อตกลงเลขที่รหัสโครงการชื่อโครงการกิจกรรม
(ตามแผน)
กิจกรรมในพื้นที่
(ทำแล้ว)
ง๑
?
ส๑
?
ง๒
?
ส๓
?
กิจกรรมล่าสุดสถานะโครงการ
1 ???
(โครงการ)ปี 2561
pongthep sutheravut โครงการอาหารดีของเด็กชุดโครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก
- - กำลังดำเนินโครงการ
2 ???
(โครงการ)ปี 2561
sutthiphong งานบริหาร เครือข่ายนักติดตามและประเมินผล เขตภาคเหนือ
3 2 10 ก.ย. 61 11:22 กำลังดำเนินโครงการ
3 ???
(โครงการ)ปี 2561
My Bear โครงการภายใต้แผนงานทดสอบ 1แผนงานทดสอบ
- - กำลังดำเนินโครงการ
ส๑ รายงานความก้าวหน้า
ส๓ รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
ง๑ รายงานการเงินประจำงวด
ง๒ รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ

รวมทั้งสิ้น 3 โครงการ