ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ - M&E Health Promotion

รายงานงบประมาณ/การจ่ายเงินของโครงการจำแนกตามพื้นที่

พื้นที่ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมจ่ายงบประมาณ%
ไม่ระบุจังหวัด 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0%
จังหวัดกำแพงเพชร 722.00 322.00 2,222.00 422.00 422.00 322.00 4,432.00 5,999,000.00 0%
จังหวัดพิษณุโลก 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00 100%
จังหวัดลำปาง 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 300,000.00 2%
จังหวัดลำพูน 1,500.00 2,000.00 5,000.00 500.00 500.00 10,000.00 19,500.00 0.00 0%
จังหวัดสกลนคร 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00 100,000.00 2,999,500.00 3%
จังหวัดสงขลา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
จังหวัดสุโขทัย 20,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 25,000.00 2,999,500.00 1%
จังหวัดอุตรดิตถ์ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 600.00 2,999,500.00 0%
จังหวัดอุทัยธานี 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 2,999,500.00 0%
จังหวัดเชียงราย 10,000.00 1,000.00 5,000.00 4,000.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 100%
จังหวัดเพชรบูรณ์ 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 100,000.00 4%
จังหวัดแพร่ 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 53,000.00 8%
รวม 3,048,322.00 13,422.00 20,822.00 10,022.00 1,022.00 90,422.00 3,184,032.00 21,670,000.00 15%
สัดส่วน(%) 96% 0% 1% 0% 0% 3% 100%