ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ - M&E Health Promotion

กำลังโหลดแผนที่!!!!

ข้อตกลงเลขที่รหัสโครงการปีจังหวัดชื่อโครงการสถานะโครงการ
1 2562 แผนงานโภชนาการ กำลังดำเนินโครงการ
2 007-1 2562 อบรมพัฒนาศักยภาพนักประเมินภาคทฤษฏี กำลังดำเนินโครงการ
3 2561 งานบริหาร เครือข่ายนักติดตามและประเมินผล เขตภาคเหนือ กำลังดำเนินโครงการ
4 59-01703 2561 กำแพงเพชร โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างและสนับสนุนองค์กรสุขภาวะ ประจำพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร (รักษิต) กำลังดำเนินโครงการ
5 SS-61 2561 ฉะเชิงเทรา โครงการปลูกผักใน รร บ้านท่าเกวียน กำลังดำเนินโครงการ
6 222 2561 นราธิวาส พัฒนาระบบการปลูกสมุนไพร กำลังดำเนินโครงการ
7 2561 สงขลา โครงการปลูกผักในโรงเรียนบ้านนา กำลังดำเนินโครงการ
8 2561 สงขลา งานบริหาร เครือข่ายนักติดตามและประเมินผล เขตภาคใต้ กำลังดำเนินโครงการ
9 สข.12345 2561 สงขลา แผนงานพัฒนาอาหาร จังหวัดสงขลา กำลังดำเนินโครงการ