ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ - M&E Health Promotion

ข้อตกลงเลขที่รหัสโครงการปีจังหวัดชื่อโครงการสถานะโครงการรายงานงวดที่วันเริ่มต้นงวดวันครบกำหนดล่าช้า(วัน)
1 สข.12345 2561 สงขลา แผนงานพัฒนาอาหาร จังหวัดสงขลา กำลังดำเนินโครงการ 1 01 ก.ย. 2561 15 ก.ย. 2561 61
2 2561 สงขลา โครงการปลูกผักในโรงเรียนบ้านนา กำลังดำเนินโครงการ 1 01 ก.ย. 2561 31 ต.ค. 2561 15