ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ

รายชื่อผู้เข้าอบรมนักติดตามประเมินผล ภาคใต้

คำอธิบายภาพ

 1. ชุมพร
  • นางสมใจ ด้วงพิบูลย์
 2. ปัตตานี
  • ดร.จิรัชยา เจียวก๊ก   ม.สงขลานครินทร์ ปัตตานี
  • ผศ.ณชพงศ์ จันจุฬา   ม.สงขลานครินทร์ ปัตตานี
  • ดร.ณรงค์ศักดิ์ รอบคอบ
 3. พังงา
  • ดร.อุไรวรรณ ตัณฑอาริยะ สสจ.พังงา
 4. สุราษฏร์ธานี
  • ดร.ดุริยางค์ วาสนา โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์
  • ดร.พิเชตวุฒิ นิลละออ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
 5. กระบี่
  • นายประวิช นศ.ป.โท สจรส.ม.อ.
 6. ยะลา
  • ดร.จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์ ม.ราชภัฏยะลา
  • อ.พิมพ์ณัฐชา สุไลมาน วิทยาลัยพยาบาล ยะลา
 7. นครศรีธรรมราช
  • นายยุทธนา หอมเกตุ นักศึกษา ป.เอก/สสจ.นครศรีฯ
 8. พัทลุง
  • นายเสงี่ยม ศรีทวี
  • นายสมนึก นุ่นด้วง
  • นายถาวร คงศรี
  • นายกำพล เศรษฐสุข
 9. ตรัง
  • นายเชภาดร จันทร์หอม ท่องเที่ยวชุมชน ตรัง
  • อ.นบ ศรีจันทร์   ม.ราชภัฏสวนดุสิต ตรัง
  • ดร.ไพสิฐ บุณยะกวี
 10. นราธิวาส
  • อ.อิบรอฮิม สารีมาแซ   ม.นราธิวาสราชนครินทร์
  • อ.พัชนี ตูเล๊ะ ม.นราธิวาสราชนครินทร์
  • นายอาหามะ เจ๊ะโซะ
  • นางเพียงกานต์ เด่นดารา
  • นางนิมนต์ หะยีนิมะ
  • อ.เปาซี วานอง ม.นราธิวาสราชนครินทร์
 11. สงขลา
  • ดร.มุมตาส มีระมาน ม.ราชภัฏสงขลา
  • ดร.ภารดา อุทโท ม.ราชภัฏสงขลา
  • ดร.อมรภัคร ณ นคร  ม.ราชภัฏสงขลา
  • นายอาหมัด หรีขาหลี
  • นางสาวอารีย์ สุวรรณชาตรี