ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ - M&E Health Promotion

โครงการประเมินผล โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักประเมินพื้นที่ภาคใต้

การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ และการทบทวนร่างรายงานการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบด้านสุขภาพ

9 กุมภาพันธ์ 2562
prawitprawit
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.สัมภาษณ์เชิงลึกครั้งที่ 1 ในกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการอบรมจำนวน 2 คน
2.สัมภาษณ์เชิงลึกครั้งที่ 2 ในกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการอบรมจำนวน 1 คน
3.สัมภาษณ์เชิงลึกครั้งที่ 3 ในกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการอบรมจำนวน 2 คน (ทางโทรศัพท์)

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต 1.ผู้ผ่านการอบรมได้รับการประเมินผลหลังการอบรม 2.เกิดชุดข้อมูลตามผลการประเมินขอผู้ศึกษา ผลลัพธ์ 1.ชุดความรู้สามารถพัฒนาบทเรียนแห่งความสำเร็จได้ 2.เป็นแนวทางในการพัฒนาให้กับพื้นที่อื่นๆในการดำเนินการ และจัดทำกิจกรรมโครงการระดับพื้นที่

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

1.การกลั่นกรองนโยบาย (ทบทวนความสอดคล้องของกิจกรรม โครงการ แผนงาน และนโยบาย) และกำหนดขอบเขต

5 มกราคม 2562
prawitprawit
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.การกลั่นกรองนโยบาย แผนงาน โครงการหรือกิจกรรม (Screening) และการกำหนดขอบเขต (Scoping) ดำเนินการโดย 1.1 ทบทวนเอกสารทุติยภูมิของโครงการ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง กับโครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส.ระดับกลุ่มพื้นที่ภาคใต้ 1.2 ทบทวนภาพเชิงระบบการจัดการเชิงยุทธศาสตร์ แผน และโครงการ และขอบเขตในการประเมินตามตัวที่ชี้วัดของโครงการ และชุมชนเห็นพ้องโดยกระบวนการสนทนากลุ่ม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต 1.ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจทิศทางของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ และสามารถเชื่อมโยงเครื่องมือการจัดการความรู้ที่ได้รับการอบรมไปประยุทธ์ใช้ได้ 2.ชุมชนสามารถกำหนดผลลัพธ์จากการพัฒนาตัวชี้วัดตามขั้นตอนการกำหนดขอบเขตได้ ผลลัพธ์ 1.ชุมชนเกิดการพัฒนาตัวชี้วัด ขอบเขตของการประเมิน และติดตามประเมินผลลัพธ์โดยชุมชนเองได้

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)