ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ ( M&E Thailand )

โครงการประเมินผลโครงการจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทาง ถนนในชุมชน บ้านป่ายางมนใหม่ ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

รหัสโครงการ
สัญญาเลขที่
งวดที่ 1

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 1

งวดโครงการ ตั้งแต่ 15 พฤศจิกายน 2561 ถึง 15 มกราคม 2562

งวดรายงาน ตั้งแต่ 15 พฤศจิกายน 2561 ถึง 15 มกราคม 2562

ชื่อโครงการ โครงการประเมินผลโครงการจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทาง ถนนในชุมชน บ้านป่ายางมนใหม่ ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการประเมินโครงการ สสส.ให้กับทีมงาน
2) ลงพื้นที่ประเมินโครงการร่วมกับทีมงานและคณะกรรมการหมู่บ้าน

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 0.00 บาท
2) เงินรับจาก เจ้าของทุน งวดนี้ = 15,000.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 0.00 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 0.00 บาท
1) เงินสดในมือ = 1,000.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 0.00 บาท
รวมรายรับ (1) = 15,000.00 บาท รวมรายจ่าย (2) = 9,000.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) 6,000.00 บาท
ยอด (1) - (2) ไม่เท่ากับ (3)

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 5,000.00 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( 1.นิรันดร์ แปงคำ 2.สำราญ เชื้อเมืองพาน และ 3.เสถียร ฉันทะ )

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก เจ้าของทุน ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( 1.นิรันดร์ แปงคำ 2.สำราญ เชื้อเมืองพาน และ 3.เสถียร ฉันทะ )

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( )