ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ - M&E Health Promotion

โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ต.ช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่

9 ธันวาคม 2561
SIRIPORNSIRIPORNเมื่อ 9 ธ.ค. 2561 11:30:45
รายงานจากพื้นที่
Project owner
แก้ไขโดย SIRIPORN เมื่อ 9 ธ.ค. 2561 16:07:45 น.
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

 

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00