ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ - M&E Health Promotion

โครงการประเมินผลโครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ต.ช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่

ถอดบทเรียน

25 กุมภาพันธ์ 2562
เพชรรุ่งเพชรรุ่ง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

กิจกรรมการถอดบทเรียนทีมแต่ละโครงการ การนำเสนอกรอบการประเมินจากแต่ละทีมนำเสนอปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

นำข้อมูลโครงการติดตามประเมินแต่ละพื้นที่คีย์ข้อมูลลงโปรแกรมm&e. นำเสนอความก้าวหน้าการฝึกติดตามประเมินผล ในพื้นที่ แลกเปลี่ยน แบ่งปันประสบการณ์ภาพรวมมีความก้าวหน้าการดำเนินการมากกว่าร้อยละ 70  เทคนิคการคีย์ข้อมูลในระบบออนไลน์. บทเรียน ของทีม แพร่ นำข้อมูลของแต่ละทีม บันทึกข้อมูลในระบบออนไลด์ เรียนรู้ไปพร้อมกันฝึกการลงข้อมูลของจริงเลยในภาคบ่ายโดยทีม พี่เลี้ยงสจรส. สะท้อนปัญหาแบะอุปสรรคในการคีย์ข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ และแนวทางในการแก้ไขและพัฒนาระบบข้อมูลและชี้แจง จัดทำหลักฐานเพื่อประกอบการเบิกเงินงวดสุดท้าย

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสรุปบทเรียนและคืนข้อมูลการติดตามประเมินผลแบบเสริมพลัง

20 กุมภาพันธ์ 2562
เพชรรุ่งเพชรรุ่ง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

รับฟังการแลกเปลี่ยนข้อมูลจากชมรมสูงอายุตำบลช่อแฮและแกนนำ ทีมประเมินให้ข้อมูลสรุปบทเรียนคืนข้อมูลและชื่นชมให้กำลังใจแกนนำรับฟังข้อเสนอแนะจากชมรม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ติดตามประเมินผล พบว่าinput ของโครงการพบว่าสถานการณ์ปัญหาผู้สูงอายุช่อแฮในส่วนบริบทที่มีเฉพาะข้อมูลพื้นฐานจำนวนประชากรสูงอายุซึ่งยังขาดข้อมูลด้านเศรษฐานะของกลุ่มเป้าหมาย ข้อมูลการเจ็บป่วยระดับปัจเจก สภาวะทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของชุมชน ภาวะโรคมีการคัดกรองและทำข้อมูลพื้นฐานที่ชัดเจนทั้งก่อนและหลัง ข้อมูลโครงการมีความครอบคลุมตามโครงสร้างของโครงการ ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ งบประมาณ 100,000บาท ผลสรุปการดำเนินงาน ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบและวิเคราะห์คุณค่า ดังนี้ -กิจกรรม มี 9 ดำเนินการตามแผนได้ 8 กิจกรรมโดยบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่1คือ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชมรมผู้สูงอายุตำบลช่อแฮมีศักยภาพเป็นกลไกสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุในชุมชนโดย เกิดแกนนำชมรมผู้สูงอายุที่เข้าใจเรื่องการสร้าง เสริมสุขภาพและออกแบบกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพได้ จำนวน 30 คน มีสมาชิกชมรมผู้สูงอายุมีความรู้และความตระหนักในการสร้างเสริมสุขภาพตนเองจำนวน 50 คน ชมรมผู้สูงอายุมีความเข้มแข็ง สามารถทำกิจกรรมได้ตามข้อตกลง และติดตามผลการดำเนินงานของชมรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน1ชมรม มีการประชุมอย่างต่อเนื่องทุกเดือนจำนวน 8 ครั้งและสมาชิกชมรมผู้สูงอายุมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพอย่างถูกต้อง จำนวน 40 คน บรรลุวัตถุประสงค์ที่ 2 เพื่อสร้างเครือข่ายดูแลสุขภาพผู้สูงอายุติดบ้าน/ติดเตียงตำบลช่อแฮ โดยเกิดเครือข่ายสุขภาพผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง
จำนวน 1 เครือข่ายและเครือข่ายสุขภาพร่วมกับ อสม.มีการดูแลเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงเดือนละ1ครั้งจำนวน 127 คน บรรลุวัตถุประสงค์ที่ 3เพื่อส่งเสริมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุโดย เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้สูงอายุติดบ้าน/โรคเรื้อรัง(เบาหวาน/ความดัน/หัวใจและหลอดเลือด)ร้อยละ80และกลุ่มผู้สูงอายุติดบ้าน มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ไม่กลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงและสามารถกลับเป็นผู้สูงอายุติดสังคมได้ ร้อยละ5 กิจกรรมที่ 9 เวทีสรุปบทเรียนการดำเนินงาน ยังไม่ได้ดำเนินการ วิเคราะห์คุณค่า เกิดแกนนำชมรมผู้สูงอายุที่เข้าใจเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพและออกแบบกิจกรรมได้ สมาชิกชมรมผู้สูงอายุตำบลช่อแฮมีความรู้และตระหนักในการสร้างเสริมสุขภาพตนเอง ชมรมผู้สูงอายุมีความเข้มแข็งสามารถทำกิจกรรมได้ตามข้อตกลงและติดตามผลการดำเนินงานของชมรมอย่างมีประสิทธิภาพ สมาชิกชมรมผู้สูงอายุมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพอย่างถูกต้อง

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,000.00 0.00 2,100.00 500.00 1,000.00 0.00 5,600.00

4.2 ติดตามเยี่ยมครั้งที่2 ติดตามผลลัพธ์การดำเนินงานของโครงการ

10 กุมภาพันธ์ 2562
เพชรรุ่งเพชรรุ่ง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ร่วมรับฟังการนำเสนอสรุปผลลัพธ์การดำเนินงานของโครงการที่ผ่านมาโดยแกนนำชุมชนแก่สมาชิกชมสูงอายุตำบลช่อแฮ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ซึ่งสามารถดำเนินการได้ตามเกณฑ์และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทั้ง 3 คือ

 1. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชมรมผู้สูงอายุตำบลช่อแฮมีศักยภาพเป็นกลไกสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุในชุมชน
 2. สร้างเครือข่ายดูแลสุขภาพผู้สูงอายุติดบ้าน/ติดเตียงตำบลช่อแฮและ
 3. ส่งเสริมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ

โดยมีกิจกรรมดำเนินการได้ 8กิจกรรมจาก9 กิจกรรมตา,ช่วงเวลาที่กำหนดคือ

 1. ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุเดือนละ 1 ครั้ง
 2. การอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ
 3. การสำรวจและจัดทำข้อมูลสถานการณ์ผู้สูงอายุในชุมชน,ให้ความรู้การดูแลสุขภาพ
 4. การอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุในเรื่องการดูแลสุขภาพด้วยตนเองโดยใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้าน,ดูแลสุขภาพ กาย,ใจและสังคม โภชนาการ
 5. การอบรมให้ความรู้อาสาสมัครเครือข่ายดูแลผู้สูงอายุติดบ้าน/ติดเตียง
 6. การเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านและติดเตียงในชุมชนโดยอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
 7. กิจกรรมให้ความรู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้สูงอายุติดบ้าน/โรคเรื้อรัง
 8. กิจกรรมติดตามประเมินผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,000.00 0.00 1,100.00 0.00 0.00 0.00 3,100.00

4.1ติดตามเยี่ยมครั้งที่1 ติดตามเยี่ยมเสริมพลังพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้รับผิดชอบโครงการในพื้นที่

20 มกราคม 2562
SIRIPORNSIRIPORN
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ติดตามเยี่ยมครั้งที่1 ติดตามเยี่ยมเสริมพลังพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้รับผิดชอบโครงการในพื้นที่

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เสริมพลังการจัดทำรายงานผ่านระบบออนไลน์แก่แกนนำในพื้นที่ และแนวทางการบริหารจัดการโครงการด้านการเงิน ด้านผลผลิตและผลลัพธ์เพื่อให้สอดร้บตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,000.00 0.00 600.00 500.00 0.00 0.00 3,100.00

3.จัดเวทีชวนคิด ชวนคุย ถอดบทเรียนเชิงประเด็นเรื่องแนวทางการติดตามและประเมินผลโครงการ

15 มกราคม 2562
SIRIPORNSIRIPORN
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ค้นหาปัญหาและถอดบทเรียนแนวทางการติดตามประเมินผลโครงการร่วมกับแกนนำชุมชนเพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนเชิงประเด็นเรื่องแนวทางการติดตามประเมินผลโครงการในระดับพื้นที่ร่วมกับแกนนำชุมชน

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,000.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 2,600.00

2.ออกแบบติดตามประเมินผลอย่างมีส่วนร่วม

8 มกราคม 2562
SIRIPORNSIRIPORN
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ร่วมดำเนินการออกแบบการติดตามประเมินผลร่วมกับแกนนำโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก และประชุมกลุ่มย่อยร่วมทวนสอบบันไดผลลัพธ์อย่างมีส่วนร่วมกับแกนนำชุมชนตำบลช่อแฮ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

จัดเวทีสนทนากลุ่มแกนนำชุมชนตำบลช่อแฮในการร่วมวางแผนการติดตามประเมินผลและบันไดผลลัพธ์ในการเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุตำบลช่อแฮ จากการจัดเวทีดังกล่าวฯ ส่งผลให้แกนนำมีความเข้าใจในกระบวนการติดตามผลโครงการอย่างมีระบบและมีแผนในการติดตามประเมินผลและบันไดผลลัพธ์ในพื้นที่

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,000.00 0.00 600.00 400.00 0.00 0.00 3,000.00

1. ศึกษาสถานการณ์และรายละเอียดโครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลช่อแฮ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ในพื้นที่และชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ

9 ธันวาคม 2561
SIRIPORNSIRIPORN
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ ร่วมศึกษาสถานการณ์และรายละเอียดของโครงการร่วมกับแกนนำในพื้นที่

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีการประชุม จัดสันทนาการสมาชิกชมรมและมีแกนนำของชมรมที่มีความรุ้และทักษะเบื้องต้นในการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน มีการติดตามผู้ป่วยตามกำหนดที่วางไว้และค้นพบผู้ป่วยรายใหม่ขณะออกเยี่ยมทีมได้ให้คำแนะนำการบริการของรพสต.ช่อแฮแก่ผู้ป่วยและญาติเพิ่มเติม

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,000.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 2,600.00