ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ

การประเมินติดตามโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนใต้ : โรงพยาบาลรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

รหัสโครงการ
สัญญาเลขที่
งวดที่ 1

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 1

งวดโครงการ ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

งวดรายงาน ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

ชื่อโครงการ การประเมินติดตามโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนใต้ : โรงพยาบาลรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) ประชุมคณะทำงานเพื่อออกแบบการติดตาม
2) ลงพื้นที่ติดตามครั้งที่ 1
3) ลงพื้นที่ติดตามครั้งที่ 2
4) ประชุมทีมติดตามประเมินเพื่อสรุปผลการติดตาม

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 0.00 บาท
2) เงินรับจาก เจ้าของทุน งวดนี้ = 15,000.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 0.00 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 0.00 บาท
1) เงินสดในมือ = -3,000.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 0.00 บาท
รวมรายรับ (1) = 15,000.00 บาท รวมรายจ่าย (2) = 18,000.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) -3,000.00 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 5,000.00 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นายอาหามะ เจ๊ะโซะ, นางนิมลต์ หะยีนิมะ, นางเพียงกานต์ เด่นดารา )

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก เจ้าของทุน ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นายอาหามะ เจ๊ะโซะ, นางนิมลต์ หะยีนิมะ, นางเพียงกานต์ เด่นดารา )

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( )
28 กุมภาพันธ์ 2562