ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ

เอกสารประกอบ การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ภาคใต้ ครั้งที่ 1

เอกสาร การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเครือข่ายนักติดตามประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพในเขตพื้นที่ภาคใต้
วันที่ 10 -12 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม 1401 ชั้น 14 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ฯ (อาคาร LRC)
สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ไฟล์เอกสาร ประกอบการประชุม

ไฟล์นำเสนอ