ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ - M&E Health Promotion

แบบประเมินด้วยขั้นตอน HIA

1. มีการกลั่นกรองโครงการ

check_circle

 

1.1 วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้ทราบผลและบอกถึงงานที่รับผิดชอบ
check_circle
2) เพื่อให้เห็นแนวโน้ม เพื่อเตือนภัย
check_circle
3) เพื่อเปลี่ยนพฤติกรรม และเข้าใจกระบวนการ
check_circle
4) เพื่อลำดับความสำคัญ แปลง ปรับกลยุทธ์ สู่การปฎิบัติ
check_circle
5) เพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดการ ช่วยการควบคุม
check_circle
6) เพื่อจัดสรรทรัพยากร
check_circle
7) เพื่อการเรียนรู้ และรู้ขีดความสามารถ
check_circle
8) เพื่อเปรียบเทียบ ปรับปรุงและพัฒนา
check_circle
9) เพื่อช่วยเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร
check_circle
10) เพื่อให้รางวัล เพื่อจูงใจ
check_circle
11) อื่นๆ
check_circle

 

1.2 วิธีการ

1) ประชุมทีมประเมิน
check_circle

 

2) ประชุมร่วมกับโครงการ
check_circle

 

3) ประชุมร่วมกับโครงการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
check_circle

 

4) อื่นๆ
check_circle

 

2. มีการกำหนดขอบเขตการประเมิน

check_circle

 

1) ใช้กรอบ Ottawa charter
check_circle

 

2) ใช้กรอบ ปัจจัยกำหนดสุขภาพ
check_circle

 

3) ใช้กรอบ Balance Score Card
check_circle

 

4) ใช้กรอบ CIPP
check_circle

 

5) อื่นๆ
check_circle

 

3. ลงมือประเมิน

check_circle

 

1) กระบวนการเก็บข้อมูลโดยการมีส่วนร่วม
check_circle

 

2) กระบวนการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล
check_circle

 

3) ผู้มีส่วนร่วมในการประเมิน
check_circle

 

4) อื่นๆ
check_circle

 

4. ทบทวนรายงานการประเมินว่าถูกต้องหรือไม่?

check_circle

 

1) กระบวนการในการทบทวนรายงาน
check_circle

 

2) ผู้มีส่วนร่วมในการทบทวนรายงาน
check_circle

 

3) อื่นๆ
check_circle

 

5. การปรับปรุงทบทวนโครงการ

check_circle

 

1) ผลการประเมินที่สำคัญ
check_circle

 

2) ข้อเสนอเพื่อการทบทวนโครงการ
check_circle

 

3) อื่นๆ
check_circle

 

6. ได้มีการปรับปรุงทบทวนโครงการตามข้อ 5 หรือไม่?

check_circle

 

1) กลไกในการติดตามการปรับปรุงโครงการตามข้อเสนอแนะ
check_circle

 

2) วิธีการติดตาม การปรับปรุงโครงการตามข้อเสนอแนะ
check_circle

 

3) อื่นๆ
check_circle