ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ ( M&E Thailand )

โครงการประเมินผลโครงการจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทาง ถนนในชุมชน บ้านป่ายางมนใหม่ ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

ประสานงานเครือข่ายเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการประเมิน

ประสานงานเครือข่ายเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการประเมิน

3 ธันวาคม 2561
NirundornNirundorn
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประสานงานเครือข่ายเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการประเมินผลการดำเนินงานของชุมชนตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบัน ว่าได้ดำเนินการกิจกรรมอะไรบ้าง และยังกิจกรรมที่ไม่ได้ดำเนินการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้ประสานงานกับผู้ใหญ่บ้าน และผู้ใหญ่บ้านได้นัดกรรมการหมู่บ้านเพื่อเตรียมพร้อมการประเมินโครงการ โดยนัดวันที่8ธันวาคม2561 ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ของหมู่บ้าน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00