ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ ( M&E Thailand )

โครงการประเมินผลโครงการจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทาง ถนนในชุมชน บ้านป่ายางมนใหม่ ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการประเมินโครงการ สสส.ให้กับทีมงาน

ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการประเมินโครงการ สสส.ให้กับทีมงาน

3 ธันวาคม 2561
NirundornNirundorn
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ทีมงานประเมิน ประชุมเพื่อศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการโครงการ ที่ได้รับการสนับสนุนจาก สสส.

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ทีมงานประเมิน ได้ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการแล้ว และได้กำหนดแผนลงพื้นที่โครงการ ในวันที่ 8 ธันวาคม 2561 เวลา 9 โมงเช้า โดยการประสานงานกับผู้ใหญ่บ้าน ให้นัดคณะกรรมการมเข้าร่วมประเมินด้วย

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00