ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ ( M&E Thailand )

โครงการประเมินผลโครงการจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทาง ถนนในชุมชน บ้านป่ายางมนใหม่ ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

ลงพื้นที่ประเมินโครงการร่วมกับทีมงานและคณะกรรมการหมู่บ้าน

ลงพื้นที่ประเมินโครงการร่วมกับทีมงานและคณะกรรมการหมู่บ้าน

8 ธันวาคม 2561
NirundornNirundorn
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ทีมงานลงพื้นที่ประเมินโครงการ ชี้แจงโครงการให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน และให้คณะกรรมการหมู่บ้านนำเสนอผลการขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการตั้งแต่เริ่มจนถึงปัจจุบัน(8ธันวาคม2561)

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้ประเมินโครงการ ได้ชี้แจงโครงการให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน และให้คณะกรรมการหมู่บ้านนำเสนอผลการขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการตั้งแต่เริ่มจนถึงปัจจุบัน (8ธันวาคม2561)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00