ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ ( M&E Thailand )

โครงการประเมินผลโครงการจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทาง ถนนในชุมชน บ้านป่ายางมนใหม่ ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำไปสู่การเขียนรายงานผล

วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำไปสู่การเขียนรายงานผล

25 กุมภาพันธ์ 2562
NirundornNirundorn
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

นำข้อมูลที่ลงระบบแล้วนำมาวิเคราะห์ เพื่อนำไปสู่การเขียนรายงานผลการประเมิน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้ข้อมูลที่ลงระบบที่วิเคราะห์แล้ว เพื่อนำไปสู่การเขียนรายงานผลการประเมิน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00