ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ ( M&E Thailand )

โครงการประเมินผลโครงการจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทาง ถนนในชุมชน บ้านป่ายางมนใหม่ ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

ติดตามผลการขับเคลื่อนการแก้ไขจุดเสี่ยงทางถนนในชุมชน

ติดตามผลการขับเคลื่อนการแก้ไขจุดเสี่ยงทางถนนในชุมชน

9 มีนาคม 2562
NirundornNirundorn
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ติดตามผลการขับเคลื่อนการแก้ไขจุดเสี่ยงทางถนนในชุมชน ดังนี้
1.ชวนคุยเพื่อค้นหาคุณค่าของโครงการ ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน ซึ่งมีความเข้มแข็ง สามารถที่จะขยายผลไปสู่การพัฒนาด้านอื่นๆได้ 2.คณะกรรมการหมู่บ้าน ได้จัดทำประชาคมหมู่บ้าน ได้มีฉันทมติในการกำหนดมาตรการชุมชน เช่น การขับขี่ต้องสวมหมวกนิรภัย ทุกครั้ง ขับขี่ไม่เกิน 60 กม./ชม. เมาไม่ขับ เป็นต้น 3.คณะกรรมการหมู่บ้าน ได้ดำเนินการแก้ไขจุดเสี่ยง ใน 6 จุด ได้พัฒนาปรับปรุงแก้ไขแล้ว 3 จุด อีก 3 จุดอยู่ระหว่างดำเนินการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ติดตามผลการขับเคลื่อนการแก้ไขจุดเสี่ยงทางถนนในชุมชน ดังนี้
1.คุณค่าของโครงการ โดยคณะกรรมการหมู่บ้าน มีความเข้มแข็ง สามารถที่จะขยายผลไปสู่การพัฒนาด้านอื่นๆ เช่น การจัดการขยะในชุมชน 2.การกำหนดมาตรการชุมชน เช่น การขับขี่ต้องสวมหมวกนิรภัย ทุกครั้ง ขับขี่ไม่เกิน 60 กม./ชม. เมาไม่ขับ เป็นต้น 3.การแก้ไขจุดเสี่ยง ใน 6 จุด ได้พัฒนาปรับปรุงแก้ไขแล้ว 3 จุด อีก 3 จุดอยู่ระหว่างดำเนินการ 4.ปี 2562 ทาง อบต.ร่วมกับทางจังหวัด ได้คัดเลือกชุมชนแห่งนี้เป็นชุมชนต้นแบบ(ตัวอย่าง)ของการจัดการแก้ไขจุดเสี่ยงภัยบนถนนในชุมชน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
3,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00