ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ ( M&E Thailand )

โครงการประเมินผลโครงการจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทาง ถนนในชุมชน บ้านป่ายางมนใหม่ ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

ติดตามผลการขับเคลื่อนการแก้ไขจุดเสี่ยงทางถนนในชุมชน

9 มีนาคม 2562
NirundornNirundorn
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ติดตามผลการขับเคลื่อนการแก้ไขจุดเสี่ยงทางถนนในชุมชน ดังนี้
1.ชวนคุยเพื่อค้นหาคุณค่าของโครงการ ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน ซึ่งมีความเข้มแข็ง สามารถที่จะขยายผลไปสู่การพัฒนาด้านอื่นๆได้ 2.คณะกรรมการหมู่บ้าน ได้จัดทำประชาคมหมู่บ้าน ได้มีฉันทมติในการกำหนดมาตรการชุมชน เช่น การขับขี่ต้องสวมหมวกนิรภัย ทุกครั้ง ขับขี่ไม่เกิน 60 กม./ชม. เมาไม่ขับ เป็นต้น 3.คณะกรรมการหมู่บ้าน ได้ดำเนินการแก้ไขจุดเสี่ยง ใน 6 จุด ได้พัฒนาปรับปรุงแก้ไขแล้ว 3 จุด อีก 3 จุดอยู่ระหว่างดำเนินการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ติดตามผลการขับเคลื่อนการแก้ไขจุดเสี่ยงทางถนนในชุมชน ดังนี้
1.คุณค่าของโครงการ โดยคณะกรรมการหมู่บ้าน มีความเข้มแข็ง สามารถที่จะขยายผลไปสู่การพัฒนาด้านอื่นๆ เช่น การจัดการขยะในชุมชน 2.การกำหนดมาตรการชุมชน เช่น การขับขี่ต้องสวมหมวกนิรภัย ทุกครั้ง ขับขี่ไม่เกิน 60 กม./ชม. เมาไม่ขับ เป็นต้น 3.การแก้ไขจุดเสี่ยง ใน 6 จุด ได้พัฒนาปรับปรุงแก้ไขแล้ว 3 จุด อีก 3 จุดอยู่ระหว่างดำเนินการ 4.ปี 2562 ทาง อบต.ร่วมกับทางจังหวัด ได้คัดเลือกชุมชนแห่งนี้เป็นชุมชนต้นแบบ(ตัวอย่าง)ของการจัดการแก้ไขจุดเสี่ยงภัยบนถนนในชุมชน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
3,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00

วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำไปสู่การเขียนรายงานผล

25 กุมภาพันธ์ 2562
NirundornNirundorn
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

นำข้อมูลที่ลงระบบแล้วนำมาวิเคราะห์ เพื่อนำไปสู่การเขียนรายงานผลการประเมิน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้ข้อมูลที่ลงระบบที่วิเคราะห์แล้ว เพื่อนำไปสู่การเขียนรายงานผลการประเมิน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00

ลงระบบประเมินผลโครงการ

20 มกราคม 2562
NirundornNirundorn
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

นำข้อมูลที่ได้จากโครงการในหมู่บ้าน และข้อมูลความก้าวหน้าของกิจกรรมโครงการลงระบบประเมิน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้ข้อมูลที่ได้จากโครงการในหมู่บ้าน และข้อมูลความก้าวหน้าของกิจกรรมโครงการลงระบบประเมิน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00

ลงพื้นที่ประเมินโครงการร่วมกับทีมงานและคณะกรรมการหมู่บ้าน

8 ธันวาคม 2561
NirundornNirundorn
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ทีมงานลงพื้นที่ประเมินโครงการ ชี้แจงโครงการให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน และให้คณะกรรมการหมู่บ้านนำเสนอผลการขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการตั้งแต่เริ่มจนถึงปัจจุบัน(8ธันวาคม2561)

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้ประเมินโครงการ ได้ชี้แจงโครงการให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน และให้คณะกรรมการหมู่บ้านนำเสนอผลการขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการตั้งแต่เริ่มจนถึงปัจจุบัน (8ธันวาคม2561)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00

ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการประเมินโครงการ สสส.ให้กับทีมงาน

3 ธันวาคม 2561
NirundornNirundorn
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ทีมงานประเมิน ประชุมเพื่อศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการโครงการ ที่ได้รับการสนับสนุนจาก สสส.

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ทีมงานประเมิน ได้ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการแล้ว และได้กำหนดแผนลงพื้นที่โครงการ ในวันที่ 8 ธันวาคม 2561 เวลา 9 โมงเช้า โดยการประสานงานกับผู้ใหญ่บ้าน ให้นัดคณะกรรมการมเข้าร่วมประเมินด้วย

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00

ประสานงานเครือข่ายเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการประเมิน

3 ธันวาคม 2561
NirundornNirundorn
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประสานงานเครือข่ายเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการประเมินผลการดำเนินงานของชุมชนตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบัน ว่าได้ดำเนินการกิจกรรมอะไรบ้าง และยังกิจกรรมที่ไม่ได้ดำเนินการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้ประสานงานกับผู้ใหญ่บ้าน และผู้ใหญ่บ้านได้นัดกรรมการหมู่บ้านเพื่อเตรียมพร้อมการประเมินโครงการ โดยนัดวันที่8ธันวาคม2561 ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ของหมู่บ้าน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00