ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ ( M&E Thailand )

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
ไม่มีการจัดกลุ่มกิจกรรม 0 16,009.00 6 20,000.00
2 ธ.ค. 61 ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการประเมินโครงการ สสส.ให้กับทีมงาน 0 4.00 3,000.00
8 ธ.ค. 61 ลงพื้นที่ประเมินโครงการร่วมกับทีมงานและคณะกรรมการหมู่บ้าน 0 6,000.00 6,000.00
9 ธ.ค. 61 ประสานงานเครือข่ายเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการประเมิน 0 3,000.00 0.00
20 ม.ค. 62 ลงระบบประเมินผลโครงการ 0 4,000.00 3,000.00
25 ก.พ. 62 วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำไปสู่การเขียนรายงานผล 0 3,000.00 3,000.00
9 มี.ค. 62 ติดตามผลการขับเคลื่อนการแก้ไขจุดเสี่ยงทางถนนในชุมชน 0 5.00 5,000.00