ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ ( M&E Thailand )

directions_run

โครงการประเมินผล โครงการส่งเสริมอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ ต.เก้าเลี้ยว อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์

ประชุมปรึกษาหารือ เพื่อกำหนดกรอบและแนวทางการประเมินโครงการ

ประชุมปรึกษาหารือ เพื่อกำหนดกรอบและแนวทางการประเมินโครงการ

1 ธันวาคม 2561
ChayapornChayaporn
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
  1. สอบทานข้อมูลโครงการ เพื่อวิเคราะห์กิจกรรมของโครงการ จำแนกตามปัจจัยกำหนดภาวะสุขภาพ และ OTTAWA Charter
  2. ยกร่างแบบฟอร์มในการบันทึกข้อมูล และแนวทางการติดตามและประเมินผล
  3. จัดทำกรอบการติดตามและประเมินผล
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  1. วิเคราะห์กิจกรรมของโครงการ จำแนกตามปัจจัยกำหนดภาวะสุขภาพ และ OTTAWA Charter
  2. ยกร่างแบบฟอร์มในการบันทึกข้อมูล และแนวทางการติดตามและประเมินผล
  3. จัดทำกรอบการติดตามและประเมินผล
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 1,300.00 800.00 0.00 300.00 2,400.00 lock_open