ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ ( M&E Thailand )

directions_run

โครงการประเมินผล โครงการเทศกาลอุตรดิตถ์ติดยิ้ม ปี 62 “ลุกขึ้นมา Live in Uttaradit”

ชี้แจง ทำความเข้าใจในการติดตาม ประเมินผลโครงการสร้างสุขภาพดีวิถีชีวิตพอเพียงเพื่อลดเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อ จังหวัดอุตรดิตถ์

ชี้แจง ทำความเข้าใจในการติดตาม ประเมินผลโครงการสร้างสุขภาพดีวิถีชีวิตพอเพียงเพื่อลดเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อ จังหวัดอุตรดิตถ์

7 มกราคม 2562
ภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์ภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

มีการชี้แจงทำความเข้าใจถึงกรอบเนื้องานหน้าที่ของนักติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ร่วมกับแกนนำผู้รับผิดชอบโครงการฯ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

จากการประชุมกับผู้รับผิดชอบโครงการจำนวน 5 คน ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยหลังจากที่ได้พูดคุยทำความเข้าใจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ได้มีการนัดหมายเพื่อวางกรอบการทำงานต่อไป

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 lock_open