ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ ( M&E Thailand )

directions_run

โครงการประเมินผล โครงการเทศกาลอุตรดิตถ์ติดยิ้ม ปี 62 “ลุกขึ้นมา Live in Uttaradit”

ร่วมออกแบบแนวทางติดตามการประเมินผลกับเครือข่าย

ร่วมออกแบบแนวทางติดตามการประเมินผลกับเครือข่าย

15 มกราคม 2562
ภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์ภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ทำความเข้าใจถึงรูปแบบ ขั้นตอนรวมถึงกรอบของการติดตามประเมินผลโครงการในครั้งนี้ ร่วมกับผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ประสานงานโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้รูปแบบและขั้นตอนในการติดตามประเมินผลโครงการ รวมทั้งกรอบแนวคิดในการติดตามโครงการในครั้งนี้ แต่ด้วยปัญหาของผู้รับผิดชอบโครงการที่มีงานรับผิดชอบในงานหลักประจำ คนรับผิดชอบโครงการจึงได้ทำเรื่องขอขยายเวลา ซึ่งได้รับการอนุมัติในการขยายเวลาดำเนินการโครงการ ทำไมผู้ติดตามและประเมินผลตัดสินใจที่จะขอเปลี่ยนแปลงงานในครั้งนี้เนื่องจากไม่เข้ากรอบเวลาของการทำงานที่ได้ถูกกำหนดไว้

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 lock_open