ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ ( M&E Thailand )

directions_run

โครงการประเมินผล การจัดการอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชน อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

ประชุมคณะทำงาน

ประชุมคณะทำงาน

11 กันยายน 2561
สมใจสมใจ
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เข้ารับการเรียนรู้ "การประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาเครือข่ายนักประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพในเขตพื้นที่ภาคใต้"ซึ่งได้มีรูปแบบการประเมินผลโครงการด้วยรูปแบบต่างๆ เช่น การประเมินด้วย CIPP Model ,OTTAWA Charter, HIA , Balance Score Card , เสริมพลังอำนาจ ฯ พร้อมทั้งทดลองฝึกปฏิบัติโดยใช้พื้นที่จากจังหวัดสงขลา และได้มอบหมายให้ฝึกปฏิบัติจริงในจังหวัดชุมพร "โครงการการจัดการอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชน อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร"

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการติดตามประเมินผลโครงการในพื้นที่ นำความรู้ไปออกแบบการประเมินในพื้นที่จริง ทั้งนี้ได้เลือกรูปแบบการประเมินโดยใช้เครื่องมือ HIAในการประเมิน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open