ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ ( M&E Thailand )

directions_run

โครงการประเมินผล การจัดการอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชน อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

ประชุมร่วมกับผู้รับผิดชอบโครงการ

ประชุมร่วมกับผู้รับผิดชอบโครงการ

16 มกราคม 2562
สมใจสมใจ
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมร่วมกับเครือข่ายสุขภาพจังหวัดชุมพร 1. ติดตามผลผู้รับผิดชอบโครงการในเวทีประชุมสมัชชาจังหวัดชุมพร ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ของการนำประเด็นต่าง ๆของจังหวัดชุมพรเข้าพุดคุยรวมทั้งการนำปัจจัยเสี่ยงทางด้านสุขภาพเข้าร่วมพุดคุย เช่น ประเด็นเหล้า-บุหรี่ และอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดชุมพร (ผู้รับผิดชอบโครงการรับผิดชอบเป็นผู้ประสานสมัชชาจังหวัดชุมพร)
2. ประชุมทีมผู้รับผิดชอบโครงการและคณะทำงานในช่วงบ่าย ด้วยการ 2.1 แนะนำตนเองในฐานะผู้เรียนรู้วิธีการประเมินโครงการ ขอรายละเอียดกิจกรรมโครงการและแผนการดำเนินงาน 2.2 ขอดูรายละเอียดกิจกรรม และรายงานต่าง ๆ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทีมคณะทำงานและเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดชุมพร และทีมผู้รับผิดชอบโครงการจัดการอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
1,000.00 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 1,400.00 lock_open