ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ ( M&E Thailand )

directions_run

โครงการประเมินผล การจัดการอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชน อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

ติดตามประเมินผลโครงการในพื้นที่อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพรครั้งที่ 1

ติดตามประเมินผลโครงการในพื้นที่อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพรครั้งที่ 1

19 กุมภาพันธ์ 2562
สมใจสมใจ
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

น.ส.อุไรวรรณ ตันฑอาริยะ –นางสมใจ ด้วงพิบูลย์ พบผู้รับผิดชอบโครงการและทีมงาน เพื่อ 1. ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน  โดยพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการ ทำให้ทราบว่ากิจกรรมไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
2. ศึกษาจุดเสี่ยงที่สำคัญในอ.ทุ่งตะโก ประกอบด้วยวัดเทพนิมิต วิทยาเกษตรตะโก  จุดกลับรถบริเวณปั๊มบางจาก (สวนนายดำ) สี่แยกเขาปีบ เป็นต้น

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  1. ได้ทราบว่ากิจกรรมต้องมีการปรับให้สอดคล้องกับบริบท
  2. ประชาชนในพื้นที่ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทำทางเลี่ยงบริเวณวัดเทพนิมิตรสายปากทางเข้าถนนสายวิทยาลัยเกษตร-บ้านเขากรด และทำลอนสีแดงบริเวณทางโค้ง
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
2,000.00 0.00 3,416.00 0.00 0.00 0.00 5,416.00 lock_open