ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ ( M&E Thailand )

directions_run

โครงการประเมินผล การจัดการอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชน อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

ติดตามประเมินผลโครงการในพื้นที่อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ครั้งที่2

ติดตามประเมินผลโครงการในพื้นที่อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ครั้งที่2

26 กุมภาพันธ์ 2562
สมใจสมใจ
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ผู้ประเมินลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการการจัดการอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชน โดยการสอบถามผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวน 2 พื้นที่ ประกอบด้วย 1. ทีมงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งตะโก ประกอบด้วย นายวัชรินทร์ แจ้งใจเย็น สาธารณสุขอำเภอ นายมานิตย์ ประดับการ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ และเจ้าหน้าที่ในสำนักงานฯ ผลการสอบถามพบว่าทีมงานของสาธารณสุขอำเภอไม่ได้ทราบแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน เพียงแต่เคยเข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง ในเวที พชอ.อำเภอทุ่งตะโก (นายอำเภอทุ่งตะโกเป็นประธาน) แต่ได้มีการประสานพื้นที่พชต.ให้รับทราบเท่านั้น 2. เจ้าหน้าที่รพ.สต.ได้ให้ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุทางถนนทุกวัน และมีการเสียชีวิตเฉลี่ย เดือนละ 1 คน (ข้อมูลรพ.สต.และตำรวจ) พบว่ามีสาเหตุมาจากผู้ขับขี่ไม่คุ้นชินกับเส้นทาง(ผู้ขับรถสายยาวถนนเพชรเกษมทั้งขาขึ้นและขาล่อง) ถนนโค้งมาก และถนนสายรออยู่ต่ำกว่าถนนสายหลักมากทำให้รถสายรองต้องพุ่งตัวมาก รถสายยาวชะลอไม่ทันเลยเกิดการชนกันขึ้น และอีกส่วนหนึ่งผู้ขับขี่มีการขับขี่ย้อนศร และบางรายไม่สวมหมวกกันน๊อค เป็นต้น 3. ผู้ป่วยและญาติที่มารับบริการที่รพ.สต.ให้ข้อมูลว่าต้องมีการบังคับใช้กฏหมายที่ชัดเจน รณรงค์สร้างความตระหนักให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องอย่างต่อเนื่อง และจัดทำลูกลอนสีแดงบนถนนเหมือนจังหวัดอื่น ๆ เช่นจังหวัดภูเก็ต เป็นต้น

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้รับทราบข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุและการใช้บริการดูแลรักษาเบื้องต้นที่รพ.สต.และประชาชนบางส่วน มีความรู้และความเข้าใจในการดูแลสุขภาพตนเองโดยการใช้อุปกรณ์ความปลอดภัย

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
1,000.00 0.00 840.00 0.00 0.00 0.00 1,840.00 lock_open