ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ ( M&E Thailand )

directions_run

โครงการประเมินผล การจัดการอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชน อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

นำเสนอผลการประเมินจากการเรียนรู้

นำเสนอผลการประเมินจากการเรียนรู้

1 มีนาคม 2562
สมใจสมใจ
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

นำเสนอผลการประเมินโครงการการจัดการอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชน ด้วยเครื่องมือ HIA และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับทีมประเมินเครือข่ายทีมประเมินโครงการภาคใต้ทั้งหมด พื้นที่จังหวัดกระบี่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง และสงขลา

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้เรียนรู้วิธีการประเมินด้วยเครื่องมื HIA ,CIPP ,และกฎบัตร Ottawa เป็นต้น

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open