ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ ( M&E Thailand )

directions_run

โครงการประเมินผล การจัดการอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชน อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
11 - 12 พ.ย. 61 ประชุมคณะทำงาน 2 0.00 0.00
16 ม.ค. 62 ประชุมร่วมกับผู้รับผิดชอบโครงการ 3 1,400.00 1,400.00
19 ก.พ. 62 ติดตามประเมินผลโครงการในพื้นที่อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพรครั้งที่ 1 10 5,416.00 5,416.00
26 ก.พ. 62 ติดตามประเมินผลโครงการในพื้นที่อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ครั้งที่2 5 1,840.00 1,840.00
1 มี.ค. 62 นำเสนอผลการประเมินจากการเรียนรู้ 1 0.00 0.00
7 มี.ค. 62 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาพชอ. 50 3,880.00 3,880.00
24 - 25 มี.ค. 62 ติดตามประเมินผลโครงการในพื้นที่อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ครั้งที่ 3 2 7,416.00 7,416.00
รวม 73 19,952.00 7 19,952.00