ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ ( M&E Thailand )

directions_run

โครงการประเมินผล การจัดการอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชน อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 12,136.00 7 19,952.00
18 พ.ย. 61 ประชุมคณะทำงาน 0 0.00 0.00
19 ก.พ. 62 ติดตามประเมินผลโครงการในพื้นที่อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 0 5,416.00 5,416.00
1 มี.ค. 62 ประชุมร่วมกับผู้รับผิดชอบโครงการ 0 1,000.00 1,400.00
1 มี.ค. 62 นำเสนอผลการประเมินในพื้นที่จริง 0 0.00 0.00
24 - 25 มี.ค. 62 ติดตามประเมินผลโครงการในพื้นที่อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ครั้งที่ 3 0 0.00 7,416.00
25 มี.ค. 62 ติดตามประเมินผลโครงการในพื้นที่อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ครั้งที่2 0 1,840.00 1,840.00
27 มี.ค. 62 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาพชอ. 0 3,880.00 3,880.00