ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ

โครงการติดตามประเมินผล โครงการพัฒนากลไกการจัดการภัยพิบัติอันดามัน และการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน

ประชุมคณะทำงานติดตามประเมินผลโครงการฯครั้งที่ 2

27 มีนาคม 2562
sweetbananasweetbanana
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • การประชุมคณะทำงานเพื่อสรุปผลการติดตามโครงการฯจากการลงพื้นที่ การสัมภาษณ์แกนนำโครงการพัฒนากลไกการจัดการภัยพิบัติ จ.พังงา
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • สรุปประเด็นการติดตามโครงการฯพัฒนากลไกการจัดการภัยพิบัติ จ.พังงา
 • ได้ Manuscript งานติดตามประเมินผลโครงการฯ
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,383.00 0.00 0.00 0.00 1,383.00

ประชุมกลุ่มย่อยคณะทำงานชุมชนเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติระดับตำบลในพื้นที่จังหวัดพังงา

18 มีนาคม 2562
sweetbananasweetbanana
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • การสัมภาษณ์เจ้าหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาทีมีคณะทำงานร่วมขับเคลื่อนโครงการฯ
 • การลงพื้นที่เป้าหมายชุมชนเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติระดับตำบลในพื้นที่จังหวัดพังงา พื้นที่ ต.รมณีย์ อ.กะปง จ.พังงา
 • การลงพื้นที่พูดคุยสัมภาษณ์แกนนำคณะทำงานพื้นที่ถึงกระบวนการพัฒนาเตรียมความพร้อมชุมชนรับมือภัยพิบัติ ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
 • การลงพื้นที่สัมภาษณ์แกนนำคณะทำงานจัดการภัยพิบัติบ้านน้ำเค็ม และแนวทางการลงพื้นที่สนับสนุนกระบวนการพัฒนาพื้นที่ตำบลเป้าหมาย
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ทราบบทบาทการสนับสนุนของเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา
 • ทราบถึงผลการดำเนินงานพัฒนาชุมชนเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติพื้นที่ ต.รมณีย์ อ.กะปง จ.พังงา
 • ทราบถึงแนวทางการดำเนินการของคณะทำงานจัดการภัยพิบัติในการสนับสนุนกระบวนการพัฒนาพื้นที่ตำบลเป้าหมาย
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
6,000.00 0.00 4,890.00 0.00 0.00 0.00 10,890.00

ประชุมกลุ่มย่อยคณะทำงานโครงการพัฒนากลไกการจัดการภัยพิบัติ อันดามัน และการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน

13 กุมภาพันธ์ 2562
sweetbananasweetbanana
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • การประชุมร่วมกับคณะทำงานโครงการพัฒนากลไกการจัดการภัยพิบัติฯ เพื่อสอบถามการดำเนินกิจกรรมโครงการ
 • การแลกเปลี่ยนสอบถามการดำเนินงาน ผลการดำเนิน ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการพัฒนากลไกการจัดการภัยพิบัติในพื้นที่พังงา
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ได้ทราบผลการดำเนินการพัฒนากลไกการจัดการภัยพิบัติฯในพื้นที่พังงาทั้งระดับจังหวัด และระดับตำบล
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,000.00 0.00 7,290.00 0.00 0.00 0.00 9,290.00

ประชุมคณะทำงานติดตามประเมินผลโครงการฯครั้งที่ 1

3 ธันวาคม 2561
sweetbananasweetbanana
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • ประชุมวางกรอบการติดตามประเมินผลโครงการฯ
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ได้กรอบการติดตามประเมินผลโครงการฯ
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 250.00