ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ ( M&E Thailand )

directions_run

โครงการประเมินผล ยุทธศาสตร์อาหารสงขลา ปี 61-62 / ความมั่นคงทางอาหาร

อธิบายเครื่องมือกับคณะทำงานเพื่อลงเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม

อธิบายเครื่องมือกับคณะทำงานเพื่อลงเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม

19 ธันวาคม 2561
อาจารย์ ดร.มุมตาส มีระมานอาจารย์ ดร.มุมตาส มีระมาน
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
  1. อบรมให้ความรู้เรื่องแนวคิดการประเมินแบบเสริมพลัง (Empowerment Evaluation)
  2. พัฒนาตัวชี้วัดที่ใช้ในการติดตามประเมิน ฯ
  3. จัดตั้งคณะทำงานเพื่อประเมินติดตาม ฯ
  4. ระดมความคิดด้านประเด็นปัญหา อุปสรรคจากการดำเนินงานที่ผ่านมา
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  1. ความรู้ก่อนอบรมและหลังอบรม
  2. ตัวชี้วัดที่ใช้ในการติดตามประเมิน ฯ
  3. คณะทำงานติดตามประเมิน ฯ
  4. ผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 lock_open