ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ ( M&E Thailand )

directions_run

โครงการประเมินผล ยุทธศาสตร์อาหารสงขลา ปี 61-62 / ความมั่นคงทางอาหาร

นำเครื่องมือไปชี้แจงรายละเอียดเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล

นำเครื่องมือไปชี้แจงรายละเอียดเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล

15 มกราคม 2562
อาจารย์ ดร.มุมตาส มีระมานอาจารย์ ดร.มุมตาส มีระมาน
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
  1. อธิบายการจัดเก็บแบบสอบถาม รายละเอียดแบบสอบถามให้กับผู้รวบรวมแบบสอบถาม
  2. หลักเกณฑ์การเก็บข้อมูล จำนวน 314 ชุด แยกเป็นหมู่บ้าน โดยขนาดตัวอย่างแบ่งตามสัดส่วน
  3. หลักเกณฑ์การสุ่มครัวเรือน
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  1. ความรู้ ความเข้าใจในแบบสอบถาม
  2. การเก็บข้อมูลและหลักการสุ่มเก็บตัวอย่าง
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 lock_open