ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ ( M&E Thailand )

directions_run

โครงการประเมินผล โครงการการแพทย์พหุวัฒนธรรม รพ.เทพา จ.สงขลา

ลงพื้นที่เก็บข้อมูล

ลงพื้นที่เก็บข้อมูล

1 กุมภาพันธ์ 2562
นายอะหมัด หลีขาหรีนายอะหมัด หลีขาหรี
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

นางสาวอารีย์ สุวรรณชาตรี และนายอะหมัด หลีขาหรี ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการโครงการพัฒนาระบบสุขภาพ​ผู้ป่วยระยะ​สุดท้ายแบบประคับประครองในพื้นที่พหุวัฒนธรรม​ โรงพยาบาลเทพา อำเภอ​เทพา​ จังหวัด​สงขลา โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 15 คน ประกอบด้วย
- ตัวแทนผู้นับถือศาสนาพุทธจำนวน 2 คน
- ตัวแทนผู้นับถือศาสนาอิสลามจำนวน 2 คน
- ตัวแทนคณะกรรมการโครงการจำนวน 3 คน
- ตัวแทนพยาบาลวิชาชีพจำนวน 2 คน
- ตัวแทนผู้รู้จำนวน 2 คน
- ตัวแทนเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมจำนวน 2 คน
- ตัวแทน care giver จำนวน 2 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

จากการลงพื้นที่ติดตาม พบว่า การดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสุขภาพ​ผู้ป่วยระยะ​สุดท้ายแบบประคับประครองในพื้นที่พหุวัฒนธรรม​ โรงพยาบาลเทพา อำเภอ​เทพา​ จังหวัด​สงขลา
บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ คือ

  1. เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขให้มีองค์ความรู้เรื่องการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายและมีสมรรถนะทางวัฒนธรรม

  2. เพื่อจัดรูปแบบการบริการสุขภาพผู้ป่วยระยะสุดท้ายในพหุวัฒนธรรมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

โดยปัจจัยสำคัญที่ทำให้การดำเนินงานโครงการประสบความสำเร็จ ได้แก่

  1. นโยบายของโรงพยาบาลมีความชัดเจน ผู้บริหารโรงพยาบาลมีวิสัยทัศน์ และอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานโครงการอย่างเต็มที่

  2. ผู้รับผิดชอบโครงการมีภาวะความเป็นผู้นำสูง มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีการติดตามงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

  3. ทีมงานและผู้เข้าร่วมโครงการมีความพร้อม และให้ความร่วมมือกับโครงการในทุกกิจกรรมเป็นอย่างดี

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
2,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 lock_open